2.6.1 Ontwerp

Het ontwerp van de voegovergang dient aantoonbaar te zijn geverifieerd aan de eisen. Hiervoor gelden de principes van system-engineering. Op basis van een “Verificatieplan Ontwerp” dient geverifieerd te worden dat het ontwerp voldoet aan de eisen. Het Platform Voegovergangen en Opleggingen heeft op basis van de RTD1007-2 een generiek verificatieplan ontwerp gemaakt. Op basis hiervan kan iedere ontwerper/leverancier van voegovergangen een eigen specifiek verificatieplan maken voor zijn product. Indien het ontwerp is geverifieerd en gevalideerd kan een Prestatieverklaring (Declaration of Performance, DoP) worden opgesteld. Zie hiervoor bijlage 2 van de RTD1007-2.

De geldigheid (validatie) deze Prestatieverklaring dient voor iedere objectspecifieke situatie te worden geverifieerd. Geverifieerd dient te worden dat de uitgangspunten van het ontwerp, zoals vastgelegd in de DoP niet worden overschreden in de objectspecifieke situatie.

Bij vervanging van bestaande voegovergangen dient men zich vooraf goed op de hoogte te stellen van de bestaande situatie door het bestuderen van detailtekeningen van de aanwezige voegovergangen en de onderliggende constructie (en daarin aanwezige wapening en voorspanning) en het door middel van onderzoek ter plaatse vaststellen van de daadwerkelijke aanwezige asfaltdikte ter plaatse van de aansluiting op de voegovergang en de maatvoering van het brugdek inclusief schampkanten.

Output van het ontwerpproces zijn een verificatierapport Ontwerp en een uitvoeringsspecificatie ten behoeve van de fabricage en montage. De uitvoeringsspecificatie kan worden gezien als het
complete pakket van eisen voor het fabriceren en het monteren van de voegovergang. Fabricage-eisen voor staalconstructies zijn gegeven in een pakket van onderdeel specificaties volgens EN 1090-1.