3.3.7.2 Vervormingen onder horizontale verkeersbelastingen

De horizontale verkeersbelastingen waarmee rekening gehouden dient te worden zijn behandeld in blok 2. Bij oplegsystemen met een vast punt/geleiding zullen de horizontale belastingen een horizontale oplegreactie teweegbrengen. Deze oplegreactie kan leiden tot verplaatsing van het brugdek. Er dient rekening gehouden te worden met  speling in de oplegging en met de vervormbaarheid van de onderliggende constructie.

Bij drijvende oplegsystemen bestaande uit alleen alzijdig beweegbare rubber opleggingen dient rekening gehouden te worden met vervorming van de rubber opleggingen onder deze belasting. De som van de horizontale veerstijfheid van alle opleggingen in het systeem, tezamen met de eventuele veerstijfheid van de voegovergangen vormt de veerstijfheid van het hele systeem waarmee de verplaatsing berekend kan worden.

Voor de afdracht van de rembelasting geldt dat het brugdek als schijf fungeert en dat de rembelasting wordt verdeeld over de oplegblokken naar rato van horizontale stijfheid.

Doordat de resultante van de horizontale belasting excentrisch kan aangrijpen t.o.v het zwaartepunt van het oplegsysteem, kunnen ook rotaties om de z-as optreden. Aangezien de totale (ongedilateerde) lengte van een brugdek over het algemeen langer is dan de brugbreedte, wordt aangenomen dat een excentriciteit wordt opgenomen door reactiekrachten loodrecht op de brugas. In het figuur hieronder is de afdracht van de rembelasting schematisch weergegeven voor een brug met drie gelijke overspanningen, waarbij alle oplegblokken een gelijke horizontale stijfheid hebben.

 

Reactiekrachten en verplaatsing van een rijdek met een drijvend oplegsysteem als gevolg van rembelasting
Reactiekrachten en verplaatsing van een rijdek met een drijvend oplegsysteem als gevolg van rembelasting

 

Bij gekromde dekken (met een boogstraal kleiner dan 1500 m) treden centrifugaal krachten op. In figuur zijn de verplaatsingen geïllustreerd van een kunstwerk met een drijvend oplegsysteem. Bij de aangegeven verkeersbelasting (UDL+TS) treedt in dit geval de maximale verplaatsing op ter plaatse van de rechter voeg.

Verplaatsing van een gebogen rijdek met een drijvend oplegsysteem als gevolg van centrifigaalkrachten
Verplaatsing van een gebogen rijdek met een drijvend oplegsysteem als gevolg van centrifugaalkrachten