2.2 Eisen aan handelsproducten (CE-markering)

Bouwproducten opgenomen in de Europese lijst voor Bouwproducten moeten voor het in de markt zetten voor verhandelbaarheid in de EU voorzien zijn van CE-markering. Tot 1 juni 2013 is de basis voor CE-markering de Construction Products Directive en daarop gebaseerde specificaties. Na 1 juni 2013 is dat de Construction Products Regulation en daarop gebaseerde specificaties.

Tot 1 juni 2013 waren geharmoniseerde Europese specificaties gerelateerd aan de Construction Products Directive (CPD) 89/106/EEC. “Geharmoniseerd” had hierbij de betekenis: De eisen zijn in overeenstemming met de Essential Requirements in de CPD.

De Essentiële Eisen zoals genoemd in de CPD zijn:

  • Mechanische weerstand en stabiliteit.
  • Veiligheid bij brand.
  • Hygiëne, Gezondheid en Milieu.
  • Veiligheid in gebruik.
  • Energiezuinigheid en behoud van warmte.

Voor producten betekende dit dat eisen voor de productnormen leidend tot een CE-markering beschreven stonden in een hEN. De producten van een fabrikant konden een CE-markering verkrijgen wanneer de fabrikant kon aantonen dat zijn productie met zijn kwaliteitssysteem leidde tot producten die aan de eisen voldeden. De Declaration of Performance (DoP) gaf weer dat aan de eisen werd voldaan.

In het geval geen hEN beschikbaar was kon een CE-markering op twee manieren worden verkregen:

  1. Op basis van een European Technical Approval Guideline (ETAG)
  2. Bij ontbreken van een ETAG: Op basis van een Common Understanding Approval (CUAP)

Sinds 1 juni 2013 is Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor “in de markt zetten” van bouwproducten, Construction Products Regulation (CPR) genoemd, volledig in werking.

De CPR gaat uit van Essential Characteristics die vastgelegd worden op basis van de Fundamentele eisen voor bouwwerken die dezelfde zijn als de Essentiële Eisen uit de CPD,  maar aangevuld met:

  • Duurzaamheid van natuurlijke hulpbronnen

Echter, de “European Technical Approval” is vervangen door een “European Technical Assessment”, waarbij minimaal op 2 van de 7 fundamentele aspecten van een product geëvalueerd moeten zijn. Dit legt in principe een zeer grote verantwoordelijkheid bij de inkopende partijen, omdat zij zelfs bij een product met CE-markering moeten toetsen of de DoP vertrouwen geeft dat het product werkelijk toepasbaar is.

Opleggingen voor civiele toepassingen vallen met de geharmoniseerde norm EN 1337 onder deze CPR. Deze CPR is bovenliggend op alle eisen in alle contractvormen. In zeer specifieke gevallen mag een fabrikant afwijken van de verplichting om een CE-markering met prestatieverklaring op te stellen. De voorwaarden worden in artikel 5 van de CPR genoemd.

Momenteel worden de ETAGs omgezet naar EAD’s.

De NEN-EN-1337 is als hEN voorgeschreven voor alle typen opleggingen of onderdelen van opleggingen voor zover deze in de norm worden behandeld. Indien de voorschriften uit de NEN-EN-1337 volledig worden gerespecteerd en zijn kwaliteitssysteem voldoet, mag de fabrikant de oplegging leveren met een CE-markering. Daar waar afwijkende onderdelen worden toegepast zoals bij glijdelementen zijn deze gehamoniseerd middels een European Technical Approval.

Omdat de NEN-EN 1337 een Europese generieke norm is die niet altijd de eisen voor kunstwerken van Rijkswaterstaat afdekt, stelt Rijkswaterstaat dikwijls scherpere en aanvullende eisen. Deze zijn vastgelegd in zogenoemde RTD’s (Rijkswaterstaat Technisch Document) en komen bovenop de NEN-EN 1337. Een belangrijk document voor opleggingen is de RTD 1012. Deze eisen worden niet afgedekt door de CE-markering, maar dienen aanvullend aangetoond te worden indien de ROK van toepassing is.

In tabel 2.2 een handreiking hoe eisen zich tot elkaar verhouden.

 

Tabel 2.2 Hiërarchie in regelingen van toepassing bij opleggingen

 Contractvorm / artikel Bovenliggende eis Onderliggende eis
RAW 2015, art. 01.13.02, 01.14.02, 01.14.03 en 01.14.04 CPR met CE markering Minimaal NEN-EN 1337
UAV, art 17 en 18 UAV GC CPR Minimaal NEN-EN 1337
Werken RWS of overige opdrachtgevers ROK1.1 en 1.2

ROK1.3

RTD 1012 (versie 30-01-2012)

RTD 1012 (versie 21-05-2015)

De RTD verwijst in zijn aanhef naar de NEN-EN 1337