6.9.6 Inkoop rubber opleggingen

Onderstaande checklist inkoop rubber opleggingen kan door aanvragers gehanteerd worden om na ontwerp/engineering van de opleggingen een aanvraag te doen bij leveranciers. Bij elk aspect is een voorbeeld gegeven. Voor deze uitgebreide lay-out is gekozen opdat ook inkoop na lezen van dit hoofdstuk de relevante zaken van deze zeer specialistische producten weet. Dan is ook inkoop als schakel in het totale realisatie proces onderdeel van die ene validatie: de klant krijgt wat hij vraagt! Zie hoofdstuk 6.8.

1: Aanvraag t.b.v. specifiek: Bestek, project, Kunstwerk

Een aanvrager dient specifiek op te geven op welk bestek, kunstwerkcode en kunstwerklocatie de opleggingen betrekking hebben. Hiermee wordt geborgd dat alle documentatie van de betreffende levering ook goed wordt beheerd door de aanvrager binnen zijn kwaliteitssysteem.

Voorbeeld:

Voor ons werk met besteknr.: 123456 project A 99 te Alfa stad, kunstwerk KW 2 en KW 8 hebben wij onderstaande rubberopleggingen nodig.

 

2: Type oplegging

De ontwerper van de het kunstwerk heeft keuzes gemaakt in een oplegsysteem en mede hieruit het type conform NEN EN 1337-3, tabel 2. Het vereiste type dient te worden opgegeven door de aanvrager. De volgende typen worden onderscheiden:

 

Type Omschrijving
A Gelamineerde oplegging, volledig omhuld met een elastomeer welke slechts één stalen versterkingsplaat bevat.
B Gelamineerde oplegging, volledig omhuld met een elastomeer welke minimaal 2 st slechts stalen versterkingsplaten bevat.
C Gelamineerde oplegging met uitwendige staalplaten.
D Type B met een PTFE-laag verbonden aan het elastomeer.
E Type C met één uitwendige staalplaat welke is verbonden aan het elastomeer en een PTFE-plaat ingekamerd in het staal.
F Vlakke, platte en strip opleggingen.
Opm. Eigenschappen van boven benoemde typen kunnen worden gecombineerd.
Voorbeeld:

Het betreft opleggingen van type B conform NEN EN 1337 – 3

 

3: Materiaal

Conform NEN-EN 1337-3 art. 4.3.1.1 heeft een “normale“ rubberen oplegging een shear modulus van Gg = 0,9 MPa. De ontwerper kan echter ook voor twee andere waarden hebben gekozen: Gg = 0,7 MPa of Gg=1,15 MPa. Het verdient aanbeveling om opleggingen altijd te ontwerpen met Gg= 0,9 MPa omdat de overige minder vaak geproduceerd worden en daar mee de kans groter is dat zij na productie niet voldoen. De vereiste shear modules dient door de aanvrager opgegeven te worden.

Conform NEN-EN 1337-3 art 4.4 kan een rubber blok opgebouwd zijn uit de volgende ruwe materialen.

1e: Opgebouwd uit Natural Rubber ( NR )

2e: Opgebouwd uit Chloroprene Rubber ( CR ).

3e: Opgebouwd uit (binnen) NR met een (omhulling) van CR, alle materialen aan elkaar gevulkaniseerd.

CR heeft een betere bestendigheid tegen ozonaantasting dan NR. Mits goed behandeld kan NR ook goed ozonbestendig zijn. Een en ander aan te tonen per batch met test RTD 1012 tabel 7.3.1.

Voorbeeld:

Het betreft hier opleggingen met een glijdingsmodulus van Gg = 0,9 MPa

Dit conform NEN-EN 1337-3 art. 4.3.1.1

U dient op te geven uit welk rubbermateriaal uw oplegging is opgebouwd

 

4: Normen en regelgeving

Het is zeer belangrijk dat de aanvrager expliciet is over de eisen die aan de opleggingen worden gesteld. Alle eisen en van toepassing zijnde normeringen dienen uit het bovenliggende contract overgenomen te worden. Dit ter voorkoming van onnodige faalkosten achteraf na levering en montage omdat niet aantoonbaar aan de eisen met zijn keuringen kan worden voldaan. Zie hoofdstuk 4.5 en 6.9.1.

Voorbeeld:

Het betreft opleggingen van een UAV-GC contract van RWS  waarbij de ROK 1.4 van toepassing is. Hierin staat vermeld dat de RTD 1012 v 2017 van toepassing is.

 

5: Controle kwaliteit

Bij de levering van de opleggingen zijn de volgende documenten altijd vereist (zie Hfst 6.8.2)

 • CE certificaat fabricant
 • CE conformiteitsverklaring fabrikant
 • DoP Declaration of Performance

Indien de RTD 1012 van toepassing is, zijn aanvullende eisen voor toetsing van het materiaal en de fabricage vereist. Let op: de vereiste testen verschillen per RTD-versie! Dit volgens:

–        § 7.3.1 Materiaal

–        § 7.3.2 Geproduceerde opleggingen (geldt ook voor evt. overgangsplaten).

Het verdient aanbeveling dat de aanvrager expliciet is in de benoeming van de documenten welke de leverancier minimaal moet leveren conform de normeringen en zijn resultaatsverplichtingen. Hiermee legt de aanvrager de basis voor een toekomstig leveringscontract met hierin opgenomen de te controleren documenten door de KAM medewerkers van zowel de leverancier als van het aanvraag bedrijf.

Het is zeer aan te bevelen dat bij inkoop altijd een oplegging specialist van het aanvraagbedrijf aanwezig is. De controle van de kwaliteit, zeker in de frequentie van de uitvraag conform RTD kost geld. Een kosten opgaaf zonder kwaliteitsaspecten kan niet, dan voldoet het blok niet aan de eisen van de klant. De finale inkoop dient uiteraard altijd inclusief de keuring te zijn, ook al is deze separaat aangeboden.

Een selectie van benodigde documenten kan onderstaande matrix zijn:

 

Van toepassing Voldoet aan normering: Aantal testen

norm

Aantal testen project Volg nr. doc Document:

Benoeming eis, bevinding, akkoord verklaring

Altijd NEN-EN 1337-3 Annex ZA Min. 1 / jr 1

 

1 Certificaat fabrikant
2 CE-conformiteitsverklaring
3 DoP ( Declarens of Performance )
Alleen bij ROK/RTD eisen RTD 1012 v 2017 1 4 Relatie; oplegging nrs.  met de productie batch nrs.  en hun afmetingen per batch
RTD 1012

Tabel 7.3.1:

Materiaal

Elke batch Elke batch  

5A

Resultaten:

5A1: Hardheid

5A2: Massa

5A3: Treksterkte

5A4: Rek bij breuk

5A5: Scheursterkte

5A6: Kruip

5A7: Glijding modules

5B Resultaten: Ozon bestendigheid
5C Resultaten: Rheometer test
RTD 1012 1)

Tabel 7.3.2:

Geproduceerde opleggingen

Elke oplegging Elke oplegging 6A 6A: Tekening/ nauwkeurige specificatie van de fabrikant

Resultaten:

6.2: gemeten afmetingen

1e en 2e, 10e en 11e enz.  

Min. 20%

 

6B

Resultaten:

Afschuifstijfheid conform EN 1337-3 annex F

Afm. t/m

300*300

of t/m 90000mm2

1e en 2e, 10e en 11e enz.

 

 

6C

Resultaten:

Krachtindrukking conform EN 1337-3 annex H

Afm.

> 300*300

Elke opl.  

6D

Elke plaat Min. 1 7 Overgangsplaten:

E.1: Materiaal certificaat

Min. 1 E.2: Conservering
Min. gelijk aan aantal platen E.3: Vlakheid
E.4: Bevestigingen
materiaal certificaat

1)     Afhankelijk van versie 2012, 2015 of 2017

Voorbeeld:

Wij verwachten van u de volgende documenten voor uw verificatie van de gevraagde kwaliteit:

 • ( Opsomming bovenstaande documenten 1 t/ m 7 )

  Of

 • De documenten uit de CE-certificering incl. document waaruit blijkt uit welke batch de opleggingen zijn gemaakt.
 • Documenten uit de RTD-tabel 7.3.1 en tabel 7.3.2
Bij inkoop en zijn bevestiging is het zeer aan te bevelen de volgende eisen uit de RTD 1012 v2017 expliciet te benoemen. In de praktijk blijkt te vaak dat deze eisen pas relevant worden bevonden, als de blokken al onder het dek liggen.
Voorbeeld:

De volgende expliciete eisen worden gemeld:

 • Reparaties in geleverde toestand zijn niet toegestaan
 • Indien 1 of meer resultaten van een RTD test onvoldoende zijn, dan moet elke oplegging van die batch volledig getest worden, ongeacht de afmeting. De ingangscontrole van de afnemer zal ook hierop plaatsvinden.

 

6: Verificatie van overige eisen

De aanvrager moet onderzoeken of er extra eisen worden gesteld. Voorbeelden hiervan zijn tekeningen. Verlangt de aanvrager van de leverancier tekeningen voor het As-Built dossier? En welke eisen worden hieraan gesteld? Moeten tekeningen zijn opgesteld in overeenstemming met NLCS? Het is relevant om dit kenbaar te maken door de aanvrager.

Voorbeeld

 • Wij verwachten van U tekeningen van de opleggingen incl. hun laagopbouw en fabrikant naam.
 • De tekeningen moeten voldoen aan de NLCS-richtlijnen van RWS.
 • De coverdikte aan boven- en onderzijde zoals benoemd in NEN-EN 1337-3 art 6.2.2 mag in absolute zin nooit kleiner zijn dan 2,5 mm

 

7: Afmetingen, aantallen en laagopbouw

De aanvrager benoemt de afmetingen en blokopbouw zoals de ontwerper heeft bepaald. Voor de traceerbaarheid van de specifieke oplegging in het totale proces is het ook hier weer van belang dat afmetingen gekoppeld worden aan het specifieke kunstwerk. De opbouw van een oplegging is beschreven per type in hoofdstuk 5 van het handboek.

De opleggingen zijn berekend op de staalplaat afmetingen: buitenafmetingen a * b minus tweemaal de coverdikte op de zijkant. Indien de fabrikant om productietechnische redenen de dekking wil vergroten is er bij gelijke buitenafmetingen dus minder netto staaloppervlak over:

Voorbeeld:

 • Buitenafmeting 200*250 mm, zijcoverdikte in berekening is 4 mm, oppervlak staalplaten dus netto 192*242 mm.
 • Als de cover door de producent vergroot wordt naar 8 mm, is de netto staalplaat 184*234mm.
 • Dit is 92 % kleiner in oppervlak. Als het rubberblok is uitgerekend met een hoge unity check van bijvoorbeeld 0,95 voldoet dit blok dus feitelijk niet. Het blok zou dan bruto groter moeten zijn bij een cover van 8 mm. Een blok van bruto 205 bij 253 mm is waarschijnlijk kostbaar omdat de fabrikant daar geen standaard mal van heeft. De boodschap is drieledig:
  • Aan constructeurs: voorkom tijdens het ontwerp unitychecks tegen de 1,0.
  • Aan inkoop: communiceer met je leverancier en constructeur.
  • Aan leverancier: geef de coverdikte altijd op bij de aanbieding.  Juist als deze afwijkt van de uitvraag van de inkoper.
Voorbeeld:

De betreffende opleggingen hebben de volgende berekende afmetingen:

 

Project St Buiten afmetingen coverdikte boven / onder coverdikte zijkant Staalplaten Inw. rubber
a b t  dikte dikte St * dikte St * dikte

 

KW – 2 13 400 300 52 2,5 5 5*3 4*8
KW – 8 40 250 150 38 2,5 5 4*3 3*6

      Alle maatvoering in mm.

 

8 Levertijden en afleveradres.

De aanvrager kan een week/ datum opgeven waarin hij de opleggingen nodig heeft of vraagt naar de feitelijke levertijd van de leverancier. Een respectabele levertijd van rubberopleggingen in het algemeen is 10 weken. Alleen dan heeft een leverancier tijd voor zorgvuldige communicatie met zijn fabrikant, voor (planning) productie en keuringen, voor documentbeheer en transport.

Onder levering dient te worden verstaan: de levering van de feitelijke rubberoplegging inclusief de bijbehorende documenten. Indien de documenten later ter beschikking komen dan de rubber opleggingen zelf kan gevraagd worden de tijd overschrijding expliciet aan te geven.

Het afleveradres en wijze van lossen van de oplegging dient expliciet op gegeven te worden door de aanvrager.

Huidige praktijk: levertijd vragen van +/-3 weken. Vaak trekt een leverancier dan alles uit de kast om dit waar te kunnen maken. Echter betekent een dergelijke korte levertijd wel het volgende:

 • Geen procesbeheersing,
 • Geen kwaliteitscontrole,
 • Geen aantoonbaarheid eisen middels de documenten op moment van levering??

Het is dus belangrijk om tijdig te bestellen. Een normale levertijd wordt gevormd door het volgende proces.

Controle door leverancier. Afstemming met de productie/fabriek: 0,5 week
Inplannen productie en productietijd: 4 week
Test periode conform testen RTD: 2 week
Transporttijd producent naar leverancier 1 week
Interne controle leverancier van producten en documenten 1 week
Transport leverancier naar werk 0,5 week
Normale levertijd 9 weken

 

Voorbeeld

De levering van de opleggingen en zijn kwaliteit documenten dient plaats te vinden over 13 weken vanaf datum contract. Wij verwachten de inkoop te doen over 2 weken.

Het aflever adres wordt: Parkweg 1 te Stad.

Contactpersoon levering is: Piet Jansen

Door de Hoofd Aannemer zal het transportvoertuig gelost worden.

 

9 Garantie:

Zie hoofdstuk 6.9.2

Voorbeeld

Op dit werk is de UAV GC van toepassing met hierin voor wat betreft de opleggingen de garantie eisen conform de bij deze aanvraag behorende bijlage.  

Eén jaar na oplevering van het kunstwerk door de Hoofd Aannemer zult u worden uitgenodigd om een garantie inspectie uit te voeren.

De overeengekomen concept garantievoorwaarden zijn onderdeel van het te ondertekenen leveringscontract.

 

10 Montage onder toezicht van de fabrikant.

Zie hoofdstuk 6.7.2

Voorbeeld:

U verstrekt ons uw montage akkoordverklaring voor dit werk.

 

11 Vervangingsprocedure in Beheer en Onderhoudsplan

Bespreek bij inkoop al de bijdrage welke de leverancier/applicateur van de opleggingen geacht wordt te gaan leveren aan die vervangingsprocedure. Als leverancier onderdeel zijn van een integraal op te stellen procedure kost tijd en verdient dus een vergoeding.

Voorbeeld:

De leverancier zal worden uitgenodigd de vervangingsprocedure van de opleggingen mede in te vullen op consequenties t.g.v. vijzelwerk bij vervanging.