6.6.2 Voorbeeld tijdschema bij renovatie van opleggingen

Bij een inspectie van een brug zijn er onvolkomenheden geconstateerd aan de opleggingen. De constructieve veiligheid van de gehele brug is op korte of lange termijn in het geding door risico op functieverlies van zijn opleggingen. Vanaf dat moment ontstaat mogelijk een tijdschema volgens onderstaande tabel. Dit begint bij de beheerder met de stappen 1 t/m 4 en gaat over naar een opdrachtgever vanaf stap 5. Dit tijdschema is een ideaal plaatje als er tijd genoeg is voor de juiste stappen in de ideale volgorde. De doorlooptijden zijn indicatief en zullen per project verschillen.

Als de onvolkomenheden aan de opleggingen dusdanig ernstig zijn dat de verkeersveiligheid op korte termijn niet gegarandeerd kan worden, dan kan één van de mogelijkheden zijn tijdelijke maatregelen aan de opleggingen uit te laten voeren. Ook kan overwogen worden door de beheerder al in een vroeg stadium een uitvoerende opleggingen specialist te consulteren om het gehele proces te versnellen.

Bij onderhoudscontracten is er al een opdrachtgever en opdrachtnemer, vaak zonder resultaatsverplichting voor opleggingen op detail niveau.

Stap Omschrijving Doel Tijd in weken
1 De beheerder initieert een analyse- en adviesproces ter formulering van een herstelmaatregel. Hierbij is ook rekening gehouden met:

  • LCC kenmerken en zijn totale omgeving.
  • Beoogd toekomstig gebruik met zijn wegindeling en belastingen.

De beheerder stuurt met de RAMS prestatie eisen de beheersmaatregel.

De basis van elk herstel: De oorzaak moet weggenomen worden. Mogelijk zit de oorzaak van het niet functioneren van de oplegging niet in de oplegging zelf maar in andere constructiedelen. Aanvullende inspecties zijn niet uitgesloten. Deze moeten dan tijdig worden ingepland, uitgevoerd en geanalyseerd. 16
2 Hoogstwaarschijnlijk herberekening totale brug. Iteratieve stap als consequentie van stap 1 en stap 3. Oplegging functioneel omschrijven t.b.v. de uitvraag van de opdrachtgever. 8
3 Eventuele weging van de brug (zie vorig hoofdstuk 6.5.2 risico’s vijzelwerk). Communicatie resultaten met de constructeur brug. Meten feitelijke eigen gewichten plus de rustende belastingen. 4
4 Overdracht beheersmaatregel van beheerder naar opdrachtgever en schrijven bestek. Bestek voor toekomstige opdrachtnemer met SMART omschrijving van zijn resultaatsverplichting. 12
Totale doorlooptijd initiatie en onderzoeksfase 40
Aanbesteding 16
5 Eerste grove ontwerp oplegging in zijn omgeving: VO

Integraal overleg constructeurs met oplegging specialisten uitvoering.

Iteratief proces eventueel ook met de opdrachtgever/beheerder.

Bewaking resultaatsverplichtingen 6
6 Definitief ontwerp opleggingen, oplegpoeren en hulpconstructies t.b.v. vijzelen en renovatie. 6
7 Goedkeuring definitief ontwerp (DO = UO!) 4
8 Productie oplegging en/of te vervangen onderdelen 12
9 Opstellen werk en keuringsplannen
10 Uitvoering werkzaamheden (zeer project specifiek variërend van +/- 3 weken tot maanden) 10
Totale doorlooptijd ontwerp en realisatie 38
Totale alomvattende doorlooptijd 94

 

De totale benodigde tijd is in bovenstaande planning tabel nu ingeschat op weken. Het is bovenal zeer project specifiek en arbitrair. Dit klinkt als: “alle tijd van de wereld ”, dat kan toch wel sneller! De ervaring is echter dat het zeer reëel is in deze ideale situatie waarin alle stappen achter elkaar genomen worden.

Bij miskenning kan een grote schade aan opleggingen al snel resulteren in een (potentiële) calamiteit. Begin tijdig.

Bij miskenning is er juist op het eind, voor het feitelijke ontwerp van de opleggingen, zijn productie en inbouw vaak te weinig tijd. Gevolgen: overspannen organisatie, minder kwaliteit.

Deze planning kan alleen versneld worden als stappen 4 en 5 geïntegreerd en gecomprimeerd worden in stap 1 en er in bouwteamverband wordt gewerkt.

Bovenstaand tijdschema heeft vooral tot doel dat beheerders zich bewust zijn van een realistisch tijdschema bij eventuele renovatie van opleggingen. Het is meer dan alleen een contract.