7.4.7 Adviseren

Zodra de oorzaak is vastgesteld is een belangrijke stap gezet. Maar wat dient aan de beheerder te worden geadviseerd ten aanzien van de te nemen maatregelen? Globaal heeft een beheerder de keuze uit niets doen, repareren of vervangen. De volgende aspecten zijn van belang bij het komen tot een doelmatig advies:

 • Inventariseren van de risico’s van de waargenomen schadebeelden.
  Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de risicotabellen die zijn opgenomen in de factsheets. Deze tabellen zijn een samenvatting van risico’s bij veel voorkomende schadebeelden en is niet sluitend. Een project specifieke risico-inventarisatie zal altijd noodzakelijk blijven. Daarbij moet gekeken worden naar de gevolgen voor de opleggingen maar vooral ook naar de gevolgen voor de hoofddraagconstructie indien het functioneren van de opleggingen in het geding is.
 • Vergelijken van de metingen en waarnemingen met de interventieniveaus.
  Het naderen of bereiken van interventieniveaus kan een belangrijk argument zijn om maatregelen te adviseren. Voor de interventieniveaus kan worden teruggevallen op NEN-EN 1337 (laatste paragraaf ‘‘Criteria for in-service inspection’ van deel 2 t/m 8), bijlage 2 van het Referentiedocument Opleggingen en uiteraard op het onderhoudsprotocol van de leverancier indien aanwezig.
 • Afwegen en onderbouwen van de noodzaak voor het treffen van maatregelen.
  Van ingrijpen wordt de situatie niet altijd beter. Er zijn diverse gevallen bekend waarbij juist na vervanging van vooral rubber opleggingen onwenselijke situaties zijn ontstaan. Bij het adviseren van maatregelen dienen de bijbehorende risico’s en kosten derhalve te worden vergeleken met de risico’s en kosten bij niets doen. Voor rubber opleggingen vormt RTD 1017-2 ‘Handleiding CRIAM rubberen oplegblokken en richtlijnen voor reparatie’ een goede basis voor het objectief vaststellen van de noodzaak voor het vervangen van de opleggingen.
 • Inventariseren en afwegen van maatregelen indien noodzakelijk.
  Er zijn diverse herstelmogelijkheden. Zie hiervoor ook paragraaf 7.5 en de factsheets.
 • Wijzen op aandachtspunten bij uitvoering van de herstelmaatregelen.
  Causale verbanden die in de analyse aan het licht zijn gekomen dienen ook tijdens uitvoering van het herstel te worden gerespecteerd. Voor de uitvoerende partij zijn deze verbanden echter niet altijd zonder meer inzichtelijk. Het is daarom zaak als adviseur aandachtspunten op te sommen of eisen te specificeren die belangrijk zijn voor een duurzaam herstel.