6.9.3 Opleggingen als handelsproduct met CE- markering

Dit subhoofdstuk heeft een grote overlap met hoofdstuk 2.2 van dit handboek opleggingen. Dat hoofdstuk gaat vooral in op de technische aspecten. Dit hoofdstuk gaat in op de inkoop aspecten.

Sinds 1 juni 2013 is Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor “in de markt zetten” van bouwproducten, Construction Products Regulation (CPR) genoemd, volledig in werking.

Opleggingen voor de civiele toepassingen vallen met de geharmoniseerde norm EN 1337 onder deze CPR. Deze CPR is bovenliggend op alle eisen in alle contractvormen. Alleen in zeer specifieke gevallen mag een fabrikant afwijken van de verplichting om een CE-markering met prestatieverklaring op te stellen.
De voorwaarden worden in art. 5 van de CPR genoemd.

De NEN-EN-1337 is voorgeschreven voor alle typen opleggingen of onderdelen van opleggingen voor zover deze in de norm worden behandeld. Als de voorschriften uit de NEN-EN-1337 volledig worden gerespecteerd en zijn kwaliteit systeem voldoet, mag de fabrikant de oplegging leveren met een CE-markering.

Bij levering van het handelsproduct zelf; de rubberoplegging, moet dus ook zijn CE-documenten worden overhandigd ter validatie van CPR. Deze zijn conform annexen ZA van de NEN-EN 1337:

  • CE certificaat fabricant
  • CE-conformiteitsverklaring fabrikant
  • DoP Declaration of Performance (als het een uniek exemplaar betreft, bijvoorbeeld een potoplegging op volledige specificatie van de klant, is zijn DoP ook uniek)

Enige toelichtingen:

  • Test frequentie minimaal 1 maal/jaar.
  • CE af te geven door accreditatie bedrijf welke door CEN gemachtigd is.
  • Sommige leveranciers maken gebruik van producenten die onder hoogste accreditatieniveau vallen (bijvoorbeeld 4 maal per jaar). Dit is uiteraard uitstekend, maar vrijwaart zijn opleggingen niet van de frequenties zoals omschreven in de RTD testen op de individuele rubber oplegblokken.
  • Alle opleggingen behoren te voldoen aan de eisen zoals in de DOP omschreven.
  • Als een leverancier, met zijn fabrikant de opleggingen niet heeft uitgerekend, kan hij ook niet tekenen voor het ontwerp in zijn DoP.
  • Een fabriek is uniek gecertificeerd, niet de leverancier of in algemene zin de fabrikant. Als een fabrikant meerdere fabrieken heeft hij dus ook meerdere CE-certificaten.

Zie ook het artikel in Cobouw nr. 7 van 28-4-2016: “Grote rol aannemer in CE-markering”