7.4.1 Algemeen

Het diagnosticeren van schades is niet altijd eenvoudig. Analyse van inspectie- en onderzoeksresultaten is soms nodig om oorzaken uit te sluiten en de werkelijke oorzaak vast te stellen.

De diepgang van het onderzoek hangt vanzelfsprekend af van de scope van de inspectieopdracht en zal per project verschillen. In tabel 3-3 van het Handboek Inspectie Opleggingen zijn de minimaal te inspecteren en rapporteren aspecten per inspectiecategorie samengevat.

In alle situaties geldt dat de samenhang tussen het gedrag van de opleggingen en het gedrag van de hoofddraagconstructie in beschouwing genomen moet worden. Dit is van belang voor zowel het kunnen vaststellen van de schade oorzaak als voor het kunnen inschatten van het risico op gevolgschade. In veel gevallen is namelijk sprake van causale verbanden hiertussen. Dat stelt dus hoge eisen aan de deskundigheid van de inspecteur en adviseur.