3.12 Aardbevingsbelasting

Voor belasting door aardbeving geldt EN1998. In Nederland spelen seismische belastingen over het algemeen een geringere rol. In EN 1991-1-7/NB is in bijlage B toch een kaart opgenomen met risicogebieden. Zie figuur 3.12.a.

In gebieden waar aardbevingen kunnen voorkomen, moet zijn gerekend met een horizontale versnelling van de ondergrond.

Momenteel kan in Nederland de EN1998 serie die de belastingen en evaluatie van aardbevingen regelt nog niet worden gebruikt omdat de Nationale Bijlage (NA) nog niet gereed is.

Figuur 3.12.a Aardbevingsgevoelige gebieden in Nederland volgens EN1991-1-7
Tabel 3.12 Intensiteit aardbevingsgevoelige gebieden volgens figuur 3.12.a

 

De in rekening te brengen verticale versnellingen zijn gelijk aan 2/3 van de horizontale versnellingen.

Ook in Noord Nederland (Groningen) dient rekening gehouden te worden met aardbevingen als gevolg van gaswinning. Tot het moment dat de Nationale Bijlage bij EN1998  gereed is wordt NPR 9998 gebruikt. De kaart met piekgrondversnellingen geeft een indruk van de aardbevingsintensiteit in Noord Nederland. Zie figuur 3.12.b.

Figuur 3.12.b Aardbevingsgevoelig gebied Noord Nederland als gevolg van gaswinning