3.14.2 Bruikbaarheidsgrenstoestand (SLS)

Er wordt onderscheid gemaakt naar dominante belastingen en bijbehorende belastingen omdat volgens de statische benadering van de NEN-EN 1990 niet alle belastingeffecten gelijktijdig zullen optreden. De belastingeffecten die in een situatie als bijbehorend kunnen worden beschouwd worden gereduceerd met een combinatiefactor (ψ0), die altijd kleiner is dan 1.

Volgens de RTD 1012, in combinatie met NEN-EN 1990/NB, geldt voor alle bijbehorende veranderlijke belastingen ψ0 = 0,8. Hierbij geldt formule 6.14b van NEN-EN 1990 voor de karakteristieke combinatie.

Navolgend is een illustratie gegeven:
Ed,1 = G + Q + Ψ0 ∙ T
Ed,2 = G + Ψ0 ∙ Q + T

Waarin:
G = blijvende belastingen (bijv. eigen gewicht)
Q = veranderlijke belasting (bijv. verkeer)
T = temperatuurbelasting
Ψ0 = combinatiefactor

In deze illustratie bij Ed,1 de veranderlijke belasting dominant en de temperatuur bijbehorend. Bij Ed,2 is de temperatuur dominant en de verkeersbelasting bijbehorend.