4.3.2.6 Beperken geluidemissie

Functionele eis: “Minimaliseren van contact- en/of pulsgeluid als gevolg van het passeren van de voeg”.

Hieronder wordt verstaan: het beperken van het geproduceerde piekgeluid dat door voegtuigpassages worden veroorzaakt boven het overige geluid van wegverkeer hetgeen als hinderlijk door de omgeving wordt ervaren. Geluidhinder kan optreden door het toepassen van een te luid type voegovergang en als voegovergangen onvlak in het wegdek zijn ingebouwd. De kans op geluidhinder neemt toe op wegvakken waar vanwege geluidbeheersing een stil wegdek (ZOAB, tweelaags ZOAB) en of geluidschermen worden toegepast. In die gevallen zal dus een “stiller” type voegovergang moeten worden toegepast.

Van elk nieuw in te bouwen concept moet op voorhand worden aangetoond dat deze in desbetreffende situatie voldoet aan de geluideis volgens RTD 1007-3 Geluideisen voegovergangen. Van elk concept is in de meerkeuzematrix daartoe een GeluidLabelWaarde (GLW) bepaald die met 90% zekerheid niet zal worden overschreden. Deze dient getoetst te worden aan de eisen (zie onderstaand figuur.

 

Geluidseisen voor voegovergangen; respectievelijk bovenzijde en onderzijde KW
Geluidseisen voor voegovergangen; respectievelijk bovenzijde en onderzijde KW

 

De geluidseisen zijn in principe primair gekoppeld aan het type wegdek en de ontwerpsnelheid. Daarbij wordt in eerste instantie niet gekeken of in de leefomgeving een risico bestaat op geluidhinder door omwonenden. In die gevallen waarbij het risico op geluidshinder laag zal zijn is het goed om de oplossingen die niet strict voldoen aan de geluidseis toch mee te nemen in de te maken afweging en niet op voorhand al uit te sluiten. Daarmee zouden oplossingen die belangrijke andere voordelen bieden bij voorbaat al afvallen. Een integrale afweging dient mogelijk te blijven.

In beginsel wordt alleen getoetst op het geluidsniveau aan de bovenzijde. Het geluidsniveau aan de onderzijde zal in de meeste gevallen dan ook voldoen. In sommige gevallen waarbij sprake is van een klankkasteffect aan de onderzijde van het kunstwerk, bijvoorbeeld bij onderdoorgangen/verdiepte liggingen of landhoofden van grote bruggen is het voldoen aan de geluidseisen in de meeste gevallen oplosbaar door isolerende maatregelen aan de onderzijde.

 

Voorbeeld van mogelijke “klankkast”
Voorbeeld van mogelijke “klankkast”