6.2.1.1 Inleiding raakvlak

Het alignement van de weg wordt bepaald door de eisen ten aanzien van het weggebruik. Rijcomfort en veiligheid zijn hierin maatgevend. In het wegontwerp verloopt het alignement over tamelijk lange lengte dermate geleidelijk dat de weggebruiker veilig en comfortabel kan reizen. Het alignement is daarmee een parameter voor het kunstwerk en de voegovergang waaraan niet veel gewijzigd kan worden. Een betonnen of stalen kunstwerk bevindt zich in het ontwerp zo dicht mogelijk bij het wegalignement waarbij aan de volgende maatgevende eisen wordt voldaan:

  • de verharding van het kunstwerk voldoet aan de gestelde eisen conform RTD1009 waaruit een minimale dikte van de verharding volgt.
  • de ingecalculeerde gewichtsbelasting op het kunstwerk wordt niet overschreden waaruit een maximale dikte van de verharding volgt.

In de praktijk blijkt de dikte van de verharding op het kunstwerk veelal variabel te zijn door een samenkomst van toleranties in het betonwerk. Deze toleranties hebben invloed op afmetingen en de verankering van voegovergangen. Voor het correct functioneren van de voegovergang is het zeer belangrijk dat aan de constructieve randvoorwaarden van het voegontwerp wordt voldaan. Een beschouwing van dit raakvlak op de constructieve samenwerking van kunstwerk en voegovergang is daarom nodig.

alignement
Het wegalignement verloopt geleidelijk over grote lengte.