1.1 Algemeen

 

Wat zijn voegovergangen?

Voegovergangen vormen de schakel in het wegoppervlak tussen wegen, viaducten en bruggen. Ze moeten de bewegingen van viaducten en bruggen opnemen, het verkeer dragen, de omgeving van voegovergangen beschermen tegen gevolgschade van lekkage en geen geluidhinder voortbrengen. Het zijn belangrijke en risicovolle onderdelen van bruggen en viaducten. Fouten in ontwerp, uitvoering of beheer kunnen leiden tot onvoorzien falen met gevolgen voor de beschikbaarheid van de weg, de veiligheid van weggebruikers en de duurzaamheid van de brug.

 

Belang van goede kwaliteit

Het Nederlandse wegennet wordt zeer intensief gebruikt. Aan voegovergangen en opleggingen worden daarom hoge eisen gesteld. Deze onderdelen hebben in principe een ontwerplevensduur die korter is dan de levensduur van het kunstwerk doordat ze sterk onderhevig zijn aan dynamische belastingen en bewegingen . Vermoeiing, slijtage en aantasting spelen een belangrijke rol in de ontwerplevensduur van deze onderdelen. Vervanging van deze onderdelen is een kostbare en ingrijpende aangelegenheid. Het grootste deel van de onderhoudskosten van bruggen en viaducten gaat dan ook naar deze onderdelen. Voegovergangen dienen betrouwbaar , beschikbaar, onderhoudbaar en veilig te zijn. Onderhoud dient afgestemd te zijn op het onderhoud aan de verharding op het kunstwerk. Het is in het belang van de wegbeheerder om duurzame oplossingen voor deze onderdelen te krijgen en dat aanleg en onderhoud zo efficiënt en duurzaam mogelijk wordt uitgevoerd. Dat voorkomt onveilige situaties, verkeershinder en hoge kosten. Binnen het proces Assetmanagement van infrastructurele kunstwerken voor wegverkeer verdienen voegovergangen om deze reden een bijzondere aandacht.

 

Belang van borging en deling van specialistische kennis

Bij bestaande kunstwerken dienen voegovergangen op systematische en deskundige wijze geïnspecteerd te worden. Op basis van een juiste risicoinschatting dienen efficiënte en effectieve onderhoudsmaatregelen geadviseerd, geprogrammeerd. Het komt nog vaak voor dat geadviseerd wordt om voegovergangen te vervangen terwijl dat niet altijd nodig en zelfs risicovol is. Omgekeerd wordt soms onderhoud/reparatie geadviseerd terwijl dit niet langer efficient en/of effectief is. Voldoende kennis bij beheerders en instandhoudingsadviseurs is daarom van belang.

Indien bij het ontwerp en contractvorming (zowel aan opdrachtgeverszijde als marktzijde) onvoldoende kennis aanwezig is, is de kans groot dat geen optimale duurzame oplossingen worden gerealiseerd. In contracten voor de aanleg van nieuwe kunstwerken en voor vervanging van bestaande voegovergangen dienen afwegingen gemaakt te worden voor de toe te passen voegovergangen en/of onderhoudsmaatregelen. Daarbij is kennis nodig van risico’s, kosten en tijdsaspecten en de raakvlakken waarmee rekening gehouden dient te worden. De benodigde informatie en minimale randvoorwaarden voor een kwalitatief goede realisatie dienen beschikbaar te worden gesteld in het contract.

Bij de uitvoering staat de kwaliteit en daarmee de betrouwbaarheid en duurzaamheid van het eindresultaat onder druk als er onvoldoende vakmanschap en kennis beschikbaar is. Voldoende kennis van de risicovolle aspecten is van belang om te kunnen beoordelen of de juiste kwaliteit ook is gerealiseerd..