7.4.3.9 Lamellenvoegovergangen

Raakvlak / oorzakelijk verband

Falen van de aansluiting van de wegverharding, hemelwaterafvoersystemen in de omgeving en op het raakvlak van de voegovergangen en brugdekopeningen kan van invloed zijn op de conditie en het functioneren van de voegovergangen. Voor analyse en advies zie respectievelijk betreffende hoofdstukken 7.4.3.1, 7.4.3.2 en 7.4.3.3.

De brugdekopening bij voegovergangen voor voegbewegingen > 100 mm is in de meeste gevallen zo wijd dat dilatatie beperkende vervuiling nauwelijks voor zal komen. Bij lamellenvoegovergangen tot type D120 (de D staat voor ‘Dehnweg’, het getal staat voor de op te nemen verplaatsing in mm) is dat echter niet onmogelijk. Zettingen van landhoofden of pijlers kunnen de brugdekopening zo beperken dat het ook het dilataties beperkt worden.

Algemeen

De schadebeoordeling van lamellenvoegovergangen beperkt zich in deze paragraaf tot het type dat in Nederland het meeste is toegepast: type 7.1a1 zonder geluidreducerende voorziening en type 7.1a2 met geluidreducerende voorziening. Deze voegovergangen zijn vooral geleverd door de firma Maurer Söhne uit Duitsland, vertegenwoordigd door Maurer Söhne Holland BV te Culemborg.

Het ontwerp van deze voegovergangen is complex en de gevolgen van falen kunnen groot zijn. Daarnaast zijn lamellenvoegovergangen zoals gesteld in hoofdstuk 4.7.3 Balkrooster (concept 7.1) in de loop der jaren op detail- en materiaalniveau regelmatig gewijzigd. Hoofdstuk 11.6 van het Handboek Inspectie Voegovergangen gaat daar uitgebreid op in. Dit maakt niet alleen het vastleggen van aandachtspunten voor inspectie omvangrijk en gecompliceerd, maar onderstreept het belang van de inzet van inspecteurs met specialistische kennis en bij de geringste twijfels over analyse en advies de inschakeling van de leverancier. Dit hoofdstuk beperkt zich dan ook voornamelijk tot kenmerkende schadebeelden.

Toelichting analyse en advies per onderdeel

Omdat een aantal voegovergangfamilies overeenkomende onderdelen heeft is er voor gekozen om niet alle informatie hier te herhalen maar te verwijzen naar de informatie in betreffend hoofdstuk. Waar de vergelijkbaarheid afwijkt wordt de informatie per onderdeel opgenomen in navolgende tabellen.

Door de band genomen blijken visuele waarnemingen bij inspectie een indicatie te zijn voor niet direct zichtbare schades in een lamellenvoegovergang. Opvallende klapperende en tikkend geluiden bij passage van vrachtwagens is een indicatie voor onvoldoende voorspanning van de traversebalken in de traversekasten waardoor speling is ontstaan, of voor loszittende geluidsisolerende sinussplaatjes (wybertjes).
Te allen tijde is het voor een juiste diagnose noodzakelijk om een volledige inspectie uit te voeren van alle onderdelen.

Voor specifieke informatie met voorbeelden wordt verwezen naar hoofdstuk 4.7.3 Balkrooster (concept 7.1) en Inspectie Handboek Voegovergangen.

 

Voegopeningen / voegspleten

Lamellenvoegovergangen van het type 7.1a1 en 7.1a2 hebben minimaal één lamel met aan beide zijde tussen het randprofiel en de lamel een voegopening met een voegafdichtingsprofiel. In de oude generatie met een kokerprofiel en de nieuwe generatie een vlinderprofiel. De types 7.1a2 hebben geluidreducerende voorzieningen in de vorm van sinusvormige stalen onderdelen (wiebertjes). Voorbeelden met schetsen en foto’s zijn opgenomen in hoofdstuk 11 van het Handboek Inspectie Voegovergangen.

 

Tabel 7.4.3.9 a    Voegspleten tussen lamellen en geluidsisolerende sinusplaatjes

Aspect Toelichting
Onderdeel Voegspleten
Schadebeeld Voegspleten voor voegafdichting  > 80 mm, te klein of dicht, overlap tussen geluidreducerende sinusplaatjes > 0 mm

Voegopeningen tussen randprofielen en lamellen, lamellen onderling en geluidreducerende sinusplaten

Functie beïnvloeding Mechanische weerstand tegen belasting uit de constructie (opspankrachten).
Veiligheid in gebruik.
Geluidreducerend vermogen.
Waterkeren en afvoeren.
Mogelijke oorzaken Einde levensduur stuurveren.

Uitvoeringsfout: Onjuiste voorinstelling.

Kruip en krimp groter dan voorzien.

Ontwerpfout: Onjuiste berekening dilataties.

Zetting steunpunten.

Falen opleggingen.

Mogelijke gevolgen Een voegwijdte in de rijrijrichting > 80 mm is om reden van veiligheid niet toegestaan. Bovendien kan een grote voegwijdte leiden tot geluidhinder.

Bij een te kleine of dichtzittende voegoening worden verplaatsingen ongelijk verdeeld over de voegspleten. Dat heeft niet te betekenen dat de dilatatiecapaciteit onvoldoende is. Dat kan het geval zijn bij falen van de stuurveren. Als de totale voegwijdte te klein is, dan kunnen opspankrachten leiden tot schade aan de voegovergang zelf, bijvoorbeeld door het aanlopen van traversebalken, maar ook gevolgschade aan de aangrenzende constructie als gevolg van opspankrachten.

Ook voegprofielen zullen in dergelijke situaties schade oplopen.

Als de totale voegwijdte te groot is, dan zullen de voegprofielen uit de klauwen getrokken worden en lekkages ontstaan, ook met gevolgschade aan de voegovergangen (vervuiling en corrosie) en aangrenzende constructies.

Interventieniveau en moment Criteria voor voegspleten zie RTD 1007-2 §5.3.1

Voegspleten mogen verplaatsingen niet beperken.

De beschikbare dilatatiecapaciteit mag de noodzakelijke capaciteit niet onder- of overschrijden.

Het interventiemoment wordt medebepaald door de samenhang tussen voegopeningen, optredende verplaatsingen en overige waargenomen schadebeelden.

Als de oorzaak alleen toe te wijzen is aan ongelijke verdeling van de optredende verplaatsingen zonder gevolgschade, dan is interventie niet noodzakelijk.

Voegspleten > 80 mm: interventie binnen een jaar.

Voegspleet te klein of dicht en verder geen schade: nader onderzoek binnen een half jaar.

Voegspleet te > 80 mm of dicht met gevolgschade: spoedige interventie vereist.

Maatregelen In alle gevallen is een grondige gegevensanalyse nodig voor de juiste diagnose. Berekening van alle op te nemen bewegingen en de vaststelling van de restlevensduur in relatie tot het gebruik vormen daar onlosmakelijk onderdeel van.

Door de band genomen zal noodzakelijk onderhoud altijd in combinatie met het onderhoud van overige onderdelen plaatsvinden.

 

 

Voegovergangbalken

Lamellenvoegovergangen worden met en zonder voegovergangbalken (ook wel randbalken) aangebracht. De wegverharding wordt dan respectievelijk tegen de voegovergangbalk of tegen het stalen randprofiel aangebracht. Vanwege het feit dat verdichten van de verharding op het raakvlak nauwelijks aan de eisen kan voldoen, wordt over een breedte van 25 mm en de volledige lengte van de voegovergang het asfalt vervangen door een bitumineuze vulling.
Voegovergangbalken van lamellenvoegovergangen zijn breder omdat de balken over de volledige breedte van de traversekasten wordt aangebracht.
Voor uitgebreide informatie per schadebeeld wordt verwezen naar hoofdstuk 7.4.3.4 Voegovergangbalken en navolgende tabellen.

 

Randprofielen

Zoals aangegeven heeft het ontwerp van lamellenvoegovergangen in de loop der tijd veel wijzigingen doorgemaakt. In de oude generaties zijn randprofielen uitgevoerd met dubbele klauwen, de latere versies met een enkele klauw voor de inklemming van voegafdichtingsprofielen. Bij toepassing van voegovergbalken zijn de randprofielen aan de voegovergangbalkzijde opgenomen in beton, bij afwezigheid van voegovergangbalken is de verharding tegen de randprofielen aangebracht. Voorbeelden met schetsen en foto’s zijn opgenomen in hoofdstuk 11 van het Handboek Inspectie Voegovergangen.
Voor uitgebreide informatie per schadebeeld wordt verwezen naar hoofdstuk 7.4.3.5 Voegovergangen zonder voegovergangbalken. 

 

Geluidreducerende voorzieningen

 

Tabel 7.4.3.9 b Geluidreducerende sinusvormige stalen plaatjes

Aspect Toelichting
Onderdeel Geluidreducerende sinusvormige plaatjes (wiebertjes )

Sinusvormige stalen onderdelen op randprofielen en lamellen, verankerd met proplassen of bouten in getapte gaten. Type 7.1a2

Schadebeeld Tegenover elkaar gelegen sinusplaatjes tussen randprofielen en lamellen liggen op verschillende niveaus.
Functie beïnvloeding Mechanische weerstand tegen belasting uit verkeer.
Veiligheid in gebruik
Geluidreducerend vermogen
Mogelijke oorzaken Falende of uitgevallen aandrukveren en/of glijopleggingen.

Oproest tussen glijplaatjes en traversebalken.

Zetting steunpunten.

Falende opleggingen.

Mogelijke gevolgen Bij verschillen > 9mm: beperking levensduur.

Falen verankering (proplassen of boutverbinding).

Uitrijden sinusplaatjes, ongevallen met letselschade.

Geluidhinder.

Interventieniveau en moment Niveauverschillen ≤ 3mm: Aandachtpunt schouw en toestandsinspectie.

Niveauverschillen > 5mm: interventie binnen 2 jr.

Niveauverschillen > 9 mm: spoedige interventie vereist.

Uitgereden wiebertjes: spoedige interventie vereist.

Maatregelen

(Op voorontwerpniveau)

Te allen tijde behoort een grondige gegevensanalyse ten grondslag te liggen aan het vaststellen van de oorzaak en de te nemen maatregelen.

In het geval van falende aandrukveren en glijopleggingen zal volstaan kunnen worden met het vervangen van deze onderdelen.

Bij falende opleggingen zal eerste die oorzaak weggenomen moeten worden om vervolgens de voegovergang te herstellen.

In geval van zettingen zal een grondige gegevens- en constructieve analyse voorafgegaan moeten worden aan het vaststellen van de noodzakelijk te nemen maatregelen.

Schadebeeld Sinusplaatjes zitten los, klapperen of zijn uitgereden
Functie beïnvloeding Mechanische weerstand tegen belasting uit verkeer.
Veiligheid in gebruik.
Geluidreducerend vermogen.
Mogelijke oorzaken Proplassen zijn gebroken of bouten zitten los: Ontwerp- en/of uitvoeringsfout.

Opspankrachten als gevolg van elkaar rakende wiebertjes (constructies kunnen niet vrij bewegen)

Te grote niveauverschillen.

Mogelijke gevolgen Uitrijden bouten en/of meerdere sinusplaten.

Ongevallen met letselschade.

Geluidhinder

Interventieniveau en moment Platen mogen niet loszitten.

Tikkende en klapperen geluiden bij voertuigpassages mogen niet voorkomen.

Ontbrekende of geloste bouten mogen niet voorkomen.

Wiebertjes mogen niet uitgereden zijn.

In alle gevallen is spoedige interventie noodzakelijk.

Maatregelen

(Op voorontwerpniveau)

Ontwerpfout: analyse ontwerp, raadplegen leverancier (herberekening verankering noodzakelijk) en opnieuw aanbrengen wiebertjes.

Uitvoeringsfout: Vervangen bouten na opnieuw tappen van gaten.

Opspankrachten en te grote niveauverschillen: te nemen maatregel afhankelijk van resultaat gegevensanalyse.

 

 

Voegafdichtingsprofielen (neopreen koker en vlinderprofielen)

 

Tabel 7.4.3.9 c          Voegafdichtingsprofielen

Aspect Toelichting
Onderdeel Voeg(afdichtings)profielen

Neopreen kokerprofielen / vlinderprofielen

Schadebeeld Voegafdichtingsprofielen zitten vol met vuil
Functie beïnvloeding Onvoldoende mechanische weerstand tegen belastingen uit constructie.
Mogelijke oorzaken Vervuiling in gebruik. Onvoldoende klein verzorgend onderhoud.
Mogelijke gevolgen Dilataties kunnen niet zonder weerstand gevolgd worden.

Uitpersen of beschadiging voegprofielen. Kans op lekkage.

Interventieniveau en moment Enige vervuiling is nauwelijks te voorkomen.  Grof vuil en scherpe voorwerpen mogen in de voegprofielen niet voorkomen.

Interventiemoment: jaarlijks in het voorjaar.

Grofvuil of scherpe voorwerpen: spoedige interventie vereist.

Maatregelen

(Op voorontwerpniveau)

Reinigen.

 

Schadebeeld Voegprofiel uit klauwen geschoten, zit los, is uitgezakt of kapotgetrokken in lengte van de voeg.
Functie beïnvloeding Bewegingscapaciteit.
Water keren en afvoeren.
Mogelijke oorzaken Onvoldoende inklemming door vormverlies klauwen randprofielen a.g.v. corrosie. Onvoorzien grote voegbewegingen.

Meer kruip en krimp dan voorzien.

Uit de klauwen geperst door vervuiling.

Voegprofiel niet bestand tegen verplaatsingen in lengte van de voegovergang.

Mogelijke gevolgen Lekkage voegovergangen met gevolgschade.

Kans op geluidhinder.

Interventieniveau en moment Voegprofielen moeten voldoende ingeklemd zijn.

Lekkage mag niet voorkomen.

In kader van klein verzorgend onderhoud binnen een jaar herstellen.

Maatregelen

(Op voorontwerpniveau)

Tenzij de schade alleen veroorzaakt wordt door vervuiling is een grondige gegevensanalyse nodig voor de juiste diagnose. Berekening van alle op te nemen bewegingen en de vaststelling van de restlevensduur in relatie tot het gebruik vormen daar onlosmakelijk onderdeel van.
Schadebeeld Lijm- vulkanisatienaden (stuiknaden) zijn onthecht en staan open.

Komt vooral voor bij scherpe kruisingshoeken

Functie beïnvloeding Water keren en afvoeren.
Mogelijke oorzaken Niet gevulkaniseerde maar met kit afgedichte lasverbindingen.

Voegprofiel niet bestand tegen verplaatsing in lente van de voegovergang.

Mogelijke gevolgen Lekkage met gevolgschade aan beton- of staalconstructies, opleggingen en taluds.

Water en vervuiling op onderliggende wegen vormen risico’s voor gebruikers van onderliggend wegennet.

Interventieniveau en moment Lokaal lichte lekkage (geen zichtbare waterstroom tijdens regenbui; onderliggend steunpunt oogt plaatselijk vochtig): afhankelijk van schadebeeld herstel als onderdeel van klein onderhoud of eerstvolgend groot onderhoud.

Grote lekkage (zichtbare grote lekkage en/of meerdere leksporen op steunpunt tijdens regenbui): onderliggend steunpunt is nat (eventueel met plasvorming) vervuild en aangrenzende onderdelen hebben gevolgschade: herstel binnen een jaar.

Maatregelen

(Op voorontwerpniveau)

Niet gevulkaniseerd profiel maar dichtgekitte stuiknaad: voegprofiel vervangen door nieuw voegprofiel uit één stuk.

Scherpe kruisingshoek en lange voegovergang zonder schade aan overige onderdelen: voegprofiel vervangen door groter voegprofiel dat meer verplaatsing in de lengte van de voegovergang aankan.

 

 

Lamellen en traversebalken

Voor schadebeelden van de klauwconstructies zie Randprofielen.

 

Tabel 7.4.3.9 d          Lamellen en traversebalken

Aspect Toelichting
Onderdeel Lamellen

(Balkprofielen)

Schadebeeld Scheuren, ingeleid t.p.v verbindingslassen tussen lamellen en traversebalken
Functie beïnvloeding Mechanische weerstand tegen belasting uit verkeer.
Veiligheid in gebruik.
Mogelijke oorzaken Onjuiste ontwerpdetail toegepast. Komt vooral voor bij de oude generatie van twee op elkaar gelaste PI-profielen met dubbele klauwen.
Mogelijke gevolgen De horizontale lassen van de uit twee delen samengestelde lamellen scheuren. De delen komen las van elkaar, gaan klapperen, breken en komen los van de traversebalken.

Grote kans op ongevallen met lichamelijk letsel.

Interventieniveau en moment Constructieve scheuren mogen in lamellen niet voorkomen.

Onmiddellijke interventie vereist!

Maatregelen

(Op voorontwerpniveau)

Raadplegen leverancier.

Einde levensduur. In situ herstellen schade. En voorbereiden modificatie (kast in kast) of volledig vervangen van de voegovergang.

Onderdeel Traversbalken
Schadebeeld Balken hebben verticale scheuren in het hart van de overspanning.

Komt sporadisch voor bij voegovergangen met een te grote hart op hart afstand tussen traversekasten.

Functie beïnvloeding Mechanische weerstand tegen belasting uit verkeer.
Veiligheid in gebruik.
Geluidreducerend vermogen.
Mogelijke oorzaken Onvoldoende weerstand tegen effecten van optredende verkeersbelasting: Onvoorziene toename verkeersbelasting of onjuiste ontwerpuitgangspunten.
Mogelijke gevolgen Verzakking voegovergang in zwaar bereden rijstroken.

Grote kans op ongevallen met lichamelijk letsel.

Interventieniveau en moment Constructieve scheuren mogen in traversebalken niet voorkomen.

Onmiddellijke interventie vereist!

Maatregelen

(Op voorontwerpniveau)

Raadplegen leverancier.

In situ verzwaren traversebalken en herstellen scheuren.

Afhankelijk van restlevensduur modificatie of vervanging overwegen.

Onderdeel Traversebalken
Schadebeeld Balken dragen niet centrisch op glijopleggingen
Functie beïnvloeding Onvoldoende weerstand tegen belasting uit verkeer.

Gebruiksveiligheid in het geding.

Geluidhinder.

Mogelijke oorzaken Onvoorziene verplaatsing van constructies als gevolg van steunpuntzettingen of falend oplegsysteem.

Te grote dwarsverplaatsing van balkrooster ( in lengte van voegovergang).

Mogelijke gevolgen Verklemming en opspankrachten in het systeem met kans op schade aan lassen tussen traversebalken en lamellen.

Falen glijdopleggingen als gevolg van afname dragend oppervlak (toename piekbelastingen).

Interventieniveau en moment Aandrukveren moeten de volledige breedte van de traversebalken aandrukken en de glijopleggingen moeten de traversebalken over de volledige breedte dragen.

Interventiemoment: monitoren schade en starten met gegevensanalyse en mogelijk nader onderzoek.

Maatregelen

(Op voorontwerpniveau)

Raadplegen leverancier.

Vaststellen oorzaak op basis van gegevensanalyse. Hoogstwaarschijnlijk is er sprake van een causaliteit en zijn. Maatregelen afhankelijk van resultaat gegevensanalyse en nader onderzoek.

Onderdeel Verbindingslassen tussen lamellen en traversebalken
Schadebeeld Lassen zijn gescheurd of gebroken
Functie beïnvloeding Onvoldoende weerstand tegen belasting uit verkeer.

Te grote dwarsverplaatsing balkrooster: verklemming en dopspankrachten in traversekasten.

Gebruiksveiligheid in het geding.

Geluidhinder.

Mogelijke oorzaken Onvoldoende weerstand tegen belasting uit verkeer: Onvoorziene toename verkeersbelasting of onjuiste ontwerpuitgangspunten.
Mogelijke gevolgen Breken van lasverbindingen, klapperende lamellen met kans op breuk.

Grote kans op ongevallen met lichamelijk letsel.

Interventieniveau en moment Lassen mogen niet gescheurd, noch gebroken zijn.

Onmiddellijke interventie vereist!

Maatregelen

(Op voorontwerpniveau)

In situ fixatie lamellen aan traversbalken herstellen.

Afhankelijk van restlevensduur modificatie of vervanging overwegen.

 

 

Roest-Vast-Stalen glijplaatjes gefixeerd aan traversebalken

 

Tabel 7.4.3.9 e          RVS-glijdplaatjes

Aspect Toelichting
Onderdeel RVS-glijdplaatjes
Schadebeeld Glijdplaatjes zijn vervuild, vet is afwezig
Functie beïnvloeding Bewegingscapaciteit wordt enigszins belemmerd door verhoogde wrijving op glijdoppervlakken.
Mogelijke oorzaken Lekkage via moedergaten van aandrukveren.

Falen voegafdichtingsprofielen.

Voortdurende hoge luchtvochtigheidsgraad: atmosferische invloeden.

Opoffering/ uitgewerkt smeervet.

Mogelijke gevolgen Versnelde slijtage teflonlagen van aandrukveren en glijdopleggingen. Mogelijk uitwerken van aandrukveren en/ of glijdopleggingen door verhoogde wrijving op glijdoppervlakken.
Interventieniveau en moment Glijdplaatjes mogen niet vervuild zijn.

Aanwezigheid smeervet noodzakelijk.

Interventiemoment in situatie zonder gevolgschade: binnen 2 jaar. Reinigen en smeervet vernieuwen.

Interventiemoment in situatie met gevolgschade: afhankelijk van omvang en ernst schade uiterlijk binnen een jaar.

Maatregelen

(Op voorontwerpniveau)

Maatregel in situatie zonder gevolgschade: reinigen en smeervet vernieuwen.

Maatregel in situatie met gevolgschade: herstellen schade en vervangen vervangbare onderdelen.

Onderdeel RVS-glijdplaatjes
Schadebeeld Corrosie onder glijdplaatjes, oproest, glijdplaatjes zitten los
Functie beïnvloeding Bewegingsvrijheid wordt belemmerd door verhoogde wrijving op glijdoppervlakken
Mogelijke oorzaken Lekkage via moedergaten van aandrukveren.

Falen voegafdichtingsprofielen.

Voortdurende hoge luchtvochtigheidsgraad: atmosferische invloeden.

Mogelijke gevolgen Verhoogde druk op aandrukveren en glijdopleggingen.

Versneld afname dikte van teflonlagen van aandrukveren en glijdopleggingen.

Fixatieverlies en uitwerken glijdplaatjes.

Verkorting levensduur samengestelde aandrukveren en glijdopleggingen.

Afname dempend vermogen (opslingering bij passage van vrachtverkeer).

Interventieniveau en moment Roestvorming tussen glijplaatjes en traversebalken mag niet voorkomen.

Afhankelijk van de ernst en omvang spoedige interventie noodzakelijk, uiterlijk binnen een jaar.

Maatregelen

(Op voorontwerpniveau)

Roestvast stalen glijdplaatjes verwijderen, vervangen conservering, verlijmen nieuwe glijdplaatjes en vervangen aandrukveren, glijdopleggingen en stuurveren.

Afhankelijk van de conditie en de restlevensduur modificatie of vervanging van de voegovergang in overweging nemen.

 

 

Aandrukveren, glijdopleggingen en stuurveren

 

Tabel 7.4.3.9 f          Aandrukveren, glijdopleggingen en stuurveren

Aspect Toelichting
Onderdeel Aandrukveren en glijdopleggingen
Schadebeeld Aandrukveren en glijdopleggingen zijn verdraaid, uitgevallen of verpulverd.
Functie beïnvloeding Mechanische weerstand tegen belasting uit verkeer.
Veiligheid in gebruik.
Geluidreducerend vermogen.
Mogelijke oorzaken Einde levensduur.

Dempend en inklemmend vermogen onvoldoende

Te hoge wrijving op glijdoppervlakken (ontbreken smeervet, corrosie met oproest van glijdplaatjes).

Mogelijke gevolgen Klapperen/ tikken: onvoldoende voorspanning van traversebalken in traversekasten.

Opslingering van balkrooster met risico voor constructieve verbindingen van lamellen en traversebalken.

Interventieniveau en moment Ontbreken en beschadiging van aandrukveren en glijdopleggingen mag niet voorkomen. Verdraaien duidt op beperking dempend vermogen of verhoogde wrijving. In die gevallen is interventie binnen een jaar noodzakelijk. Bij ontbreken of verpulverde aandrukveren en glijdopleggingen is onmiddellijke interventie vereist.
Maatregelen

(Op voorontwerpniveau)

Raadplegen leverancier.

Maatregelen zijn afhankelijk van ernst en omvang van overige schadebeelden. Minimaal eenvoudig vervangbare onderdelen vervangen.
Afhankelijk van de conditie en de restlevensduur modificatie of vervanging van de voegovergang in overweging nemen.

Onderdeel Aandrukveren en glijdopleggingen
Schadebeeld Klink of popnagels van glijdplaatjes zijn in aandrukveren en glijdopleggingen getrokken
Functie beïnvloeding Bewegingscapaciteit.
Mogelijke oorzaken Ontwerpfout: bewegingscapaciteit onjuist bepaald.

Uitvoeringsfout: onjuiste voorinstelling.

Onvoorziene verkorting van de hoofddraagconstructie.

Falen oplegsysteem.

Steunpuntzettingen.

Mogelijke gevolgen Verkorting levensduur aandrukveren en glijdopleggingen.
Interventieniveau en moment Aandrukveren en glijdopleggingen mogen niet beschadigd zijn.

Nader onderzoek, afhankelijk van gevolg- en overige schades herstel uiterlijk binnen twee jaar.

Maatregelen

(Op voorontwerpniveau)

Maatregelen afhankelijk van resultaat gegevensanalyse.

Afhankelijk van de conditie en de restlevensduur modificatie of vervanging van de voegovergang in overweging nemen.

Onderdeel Stuurveren
Schadebeeld Stuurveren zijn verouderd, voegopeningen zijn ongelijk verdeeld.
Functie beïnvloeding Bij voegopeningen > 80 mm: Veiligheid in gebruikt en geluidreducerende vermogen,
Mogelijke oorzaken Kunststof stuurveren hard en bros. Regulerend vermogen afgenomen.
Mogelijke gevolgen Verplaatsingen in lengterichting van de hoofddraagconstructie worden niet meer gelijkmatig verdeeld over de beschikbare voegopeningen tussen de traversebalken.

Overschrijding maximale wijdte voegopeningen van 80 mm met kans om onveilige situaties en lichamelijk letsel.

Beschadiging aandrukveren en glijdopleggingen door klink of popnagels.

Interventieniveau en moment Wijdte van voegopeningen mogen niet groter zijn dan 80 mm.

Ongelijkmatige verdeling mag niet leiden tot schade aan onderdelen van de voegovergang.

Bij voegwijdtes > 80 mm, interventie gewenst binnen een jaar.

Maatregelen

(Op voorontwerpniveau)

Maatregelen zijn afhankelijk van ernst en omvang van overige schadebeelden. Minimaal eenvoudig vervangbare onderdelen waaronder de stuurveren vervangen.
Afhankelijk van de conditie en de restlevensduur modificatie of vervanging van de voegovergang in overweging nemen.

 

 

Traversekasten, randtraversen en afdekplaten

Randtraversen zijn een minder ruimte in beslag nemend alternatief voor traversekasten en worden toegepast aan de uiterste zijden van de voegovergangen bij onvoldoende constructiehoogte van de de hoofddraagconstructie voor traversekasten.

 

Tabel 7.4.3.9 g          Traversekasten, randtraverse en afdekplaten

Aspect Toelichting
Onderdeel Traversekasten
Schadebeeld Spleetcorrosie op raakvlak met beton – traversekast met lekkage

Veelal in situaties zonder voegovergangbalken met direct tegen randprofielen aangebrachte wegverharding.

Functie beïnvloeding Water keren en afvoeren.
Mogelijke oorzaken Onvoldoende dichtheid asfaltconstructie.

Ontbreken waterkerende afdeklaag op de traversekasten.

Mogelijke gevolgen Achterloopsheid traversekasten en randprofielen en spleetcorrosie.
Interventieniveau en moment Lekkage mag niet voorkomen.

Interventie bij volgend groot onderhoud van de wegverharding.

Maatregelen

(Op voorontwerpniveau)

Aanbrengen waterkerende afdeklaag op betonconstructie onder de wegverharding op de voegovergangconstrucies met de traversekasten en de randprofielen.
Onderdeel Traversekasten
Schadebeeld Lekkage via moedergaten aandrukveren in bovenzijde traversekasten.
Functie beïnvloeding Onvoldoende waterkerend vermogen.

Bij ernstige langdurige lekkage en aantasting van alle onderdelen in de traversekasten is op den duur falen van overige functies niet uitgesloten.

Mogelijke oorzaken Ontbreken waterkerende afdeklaag op de traversekasten.
Mogelijke gevolgen Lekkage via moedergaten.

Aantasting onderdelen en verkorting levensduur onderdelen of de gehele voegovergang.

Interventieniveau en moment Lekkage mag niet voorkomen.

Interventie bij volgend groot onderhoud van de wegverharding.

Maatregelen

(Op voorontwerpniveau)

Aanbrengen waterkerende afdeklaag op de gehele onstructie onder de wegverharding op de voegovergangconstrucies met de traversekasten en de randprofielen.
Onderdeel Randtraversen
Schadebeeld Constructie klappert, loopt aan en/of is gecorrodeerd.
Functie beïnvloeding Bewegingscapaciteit.
Mechanische weerstand tegen belastingen uit constructie.
Geluidreducerend vermogen.
Mogelijke oorzaken Alzijdige bewegingen hoofddraagconstructie groter dan voorzien.
Mogelijke gevolgen Falen geleidende functie van de randtraverse.

Randtraverse loopt aan in moederconstructie: beschadiging conservering en corrosie stalen onderdelen.

Interventieniveau en moment Randtraverse mogen bewegingen niet belemmeren.

Conservering met aanwezig en intact zijn.

Interventiemoment wordt medebepaald door samenhang met overige schades.

Conservering voldoet niet aan de eisen volgens NEN-EN-ISO 4628: Interventie binnen een jaar.

Maatregelen

(Op voorontwerpniveau)

Aanlopen randtraverse: vaststellen oorzaak en maatregel op basis van gegevensanalyse.

Conservering onvoldoende: onderhoud binnen een jaar als onderdeel van klein onderhoud.

Onderdeel Afdekplaten
Schadebeeld Platen klapperen. Fixatie is los.
(Bouten of lasverbinding los, gebroken of niet meer aanwezig)
Functie beïnvloeding Geluidreducerend vermogen.
Mogelijke oorzaken Alzijdige bewegingen hoofddraagconstructie groter dan voorzien.
Mogelijke gevolgen Scheuren lasverbindingen, lostrillen bouten, uitval van afdekplaten (vandalisme).

Onvoldoende bescherming onderliggende constructies tegen vervuiling en lekkage.

Geluidhinder.

Interventieniveau en moment Afdekplaten mogen bewegingen niet belemmeren, niet klapperen en moeten eenzijdig verankerd zijn.

Interventiemoment wordt medebepaald door samenhang met overige schades.

Afdekplaat los: binnen een jaar opnieuw fixeren in het kader van klein onderhoud.

Maatregelen

(Op voorontwerpniveau)

Afdekplaat los: vaststellen oorzaak en opnieuw fixeren.