7.4.1 Inleiding

Algemeen

CROW-CUR Aanbeveling 117 voorziet in inspectiecategorie B5 – Hersteladvies. Het doel van een hersteladvies volgens deze aanbeveling is ‘Inzicht krijgen in de meest doelmatige maatregelen voor uitvoering van herstel van de constructie en de hiermee gepaard gaande kosten.’
Tijdens bureaustudies is het voor de genoemde doelmatigheid van belang dat men kennisneemt van de per type voegovergang in het Handboek Inspectie Voegovergangen en in de Factsheets genoemde aandachtspunten.

Een goed advies wordt gedragen door een grondige analyse van gegevens zoals de randvoorwaarden en behoefte van de beheerder/opdrachtgever, objectgegevens, gebruiksgegevens (verkeersintensiteit en belasting), vervormingsgedrag van betreffend kunstwerk, inspectieresultaten en beheer en onderhoudsplannen en/of onderhoudsinstructies van leveranciers.

De beheer en onderhoudsplannen van diverse concepten zijn via de PDF-button bij de leveranciersgegevens in de tool ‘Productoverzicht Voegovergangen’ in te zien en te downloaden.

Afhankelijk van de ernst en omvang van schades is naast genoemde gegevens de beschikbaarheid van ontwerpgegevens gewenst zoals bouw en revisietekeningen. Beschikbaarheid van deze gegevens draagt bij aan het vaststellen van mogelijke oorzaken (diagnose), het voorspellen van schadeontwikkelingen (prognose) en het vaststellen van gevolgen en interventieniveaus. Voor het stellen van de juiste diagnose moet naast gebruikelijke oorzaken van schade ook gekeken worden naar mogelijke oorzakelijke (causale) verbanden. Voorbeelden van oorzakelijke verbanden zijn opgenomen tabel 2-1 van het Handboek Inspectie Voegovergangen.

In navolgende verwijzingstabel is per type de plaats van de informatie in het Handboek Inspectie Voegovergangen aangegeven, cursief de verwijzing naar Factsheets met vergelijkbare informatie voor onderliggende types.

 

Tabel 7.4.1 a  Verwijzingstabel aandachtspunten voor het analyse- en adviesproces

Nummer

Type

Hoofdstuk / Factsheet Omschrijving Paragraaf Diagnose Paragraaf

Prognose

Paragraaf Aandachtspunten advies
1 5 Nosing Joints
1.1 5.6 Oude generatie Nosing Joints 5.6.4 5.6.5 5.6.5
1.1a Factsheet Enkelvoudige Grote en Kleine voegen DB      
1.1b Factsheet Kokerprofiel Maurer      
1.1c Factsheet ACME-pakket      
1.2 5.7 Nieuwe generatie Nosing Joints 5.7.4 5.7.5 5.7.6
1.2a1 Factsheet Nieuwbouwmodel zonder geluidbeperking      
1.2a2 Factsheet Nieuwbouwmodel met geluidbeperking      
1.2b1 Factsheet Renovatiemodel zonder geluidbeperking      
1.2b2 Factsheet Renovatiemodel met geluidbeperking      
1.4 5.8 Stalen randprofielen 5.8.4 5.8.5 5.8.6
1.4a1 Factsheet Randprofielen in polymeerbeton zonder geluidbeperking      
1.4a2 Factsheet Randprofielen in polymeerbeton met geluidbeperking      
1.5 5.9 Ingeklemde en gelijmde voegprofielen 5.9.4 5.9.5 5.9.6
1.5a Factsheet Gelijmd voegprofiel in staalvezelbetonbalken      
1.5b Factsheet Gelijmd voegprofiel in kunstharsbalken      
2 6 Vingervoegovergangen
2.1 6.6 Uitkragende vingervoegovergang 6.6.4 6.6.5 6.6.6
2.1a1 Factsheet Stalen rechthoekige vingers (kamplaten)      
2.2 6.7 Ondersteunde vingervoegovergang 6.7.4 6.7.5 6.7.6
3 7 Mattenvoegovergangen
3.1 7.6 Gewapende mattenvoegovergang 7.6.4 7.6.5 7.6.6
3.2 7.7 Geperforeerde mattenvoegovergang 7.7.4 7.7.5 7.7.6
3.2 Factsheet Geperforeerde voegovergangen      
3.3 7.8 Gewelfde mattenvoegovergang 7.8.4 7.8.5 7.8.6
4 8 Flexibele voegovergangen
4.1 8.6 Bitumineuze voegovergang 8.6.4 8.6.5 8.6.6
4.1a Factsheet Traditionele bitumineuze voegovergang      
5 9 Verborgen voegovergangen
5.1 9.6 Verborgen voegovergang 9.6.4 9.6.5 9.6.6
6 10 Integraalvoegovergangen
6.1 10.3 Overgangsconstructie voor integrale kunstwerken 10.3.4 10.3.5 10.3.6
7 11 Lamellenvoegovergangen
7.1 11.6 Lamellenvoegovergangen 11.6.6 11.6.7 11.6.8
7.1.a1 Factsheet Lamellenvoeg zonder geluidbeperking      

 

Risicogestuurd onderhoud

Een risicogestuurde aanpak van onderhoud is eerder regel dan uitzondering. Het Handboek Inspectie Voegovergangen voorziet in een algemene risicobeschouwing (H2.3) die vooral bedoeld is om duidelijk te maken met welke aspecten rekening gehouden moet worden in het analyse en adviesproces. Het Handboek Inspectie Voegovergangen voorziet niet in risico’s per type voegovergang. Deze zouden afgeleid kunnen worden van de in het Handboek Inspectie Voegovergangen opgenomen informatie in de paragrafen ‘Diagnose’, ‘Prognose’ en ‘Aandachtspunten advies’. De ‘Factsheets voor inspectie, beheer en onderhoud’ zijn voorzien van informerende risicotabellen per concept/type die in het risicoanalyseproces gebruikt kunnen worden. Conform RTD1007-2 Eisen voor voegovergangen moeten beheer en onderhoudsplannen voorzien zijn van risicoanalyses volgens de methode Failure Mode Effect & Criticality Analysis (FMECA). Rijkswaterstaat schrijft de toepassing van FMECA’s voor als basis voor een kwalitatief instandhoudingsplan. Deze geeft zicht op het risico van falen door het inschatten van kans- en gevolgklassen op de RAMSSHE€P-aspecten. De inschatting gebeurt op basis van expert judgement rekening houdend met betreffende verkeerstypen volgens EN 1991-2.

Dit digitale handboek voorziet niet in deze risicoanalyses, maar focust in hoofdstuk 7.4.3 zoveel als mogelijk op het voorzien in informatie die bijdraagt aan het risicoanalyseproces. Wel is sinds kort de testversie beschikbaar van een handreiking met afweegmodel voor de onderhoudsadvisering van bepaalde voegovergangconcepten waar weging van risico’s onderdeel van vormt. In volgend hoofdstuk meer daarover.

Het ontwerp van voegovergangen uit de productfamilies Vingervoegovergangen en Lamellenvoegovergangen is redelijk complex. Dat geldt ook voor de analyse van de inspectieresultaten en voor adviezen. In die gevallen is het zeer aan te bevelen de fabrikant/leverancier van deze voegovergangen minimaal te betrekken bij zowel de inspectie als het analyse- en adviesproces. Dit is ook zeer aan te bevelen bij voegovergangen met geluidreducerende voorzieningen.