5.3.6 Stap 6: Opstellen trade-off analyse en keuze oplossing

Op basis van een toetsing van de functionele eisen, RAMS-eisen en raakvlakeisen zullen snel bepaalde oplossingen bij voorbaat al afvallen.
Van de resterende oplossingen kan een trade-off matrix opgesteld worden om een onderling vergelijking van de oplossingen te gaan maken.
Per aspect kan voor iedere eigenschap een weegfactor worden bepaald en zodoende kan iedere oplossing met een eindscore worden gewaardeerd.

Op basis van de rangschikking op deze totaalscore kan de beste oplossing gekozen worden voor de objectspecifieke situatie.

Belangrijke aspecten die bij iedere trade-off analyse zouden moeten meewegen zijn:

  • betrouwbaarheid (op alle functies)
  • mate van niet-beschikbaarheid i.v.m onderhoud.
  • onderhoudbaarheid (uItvoeringstijd voor vervanging)
  • geluidprestaties (afhankelijk van omgeving)
  • kosten (over de gehele levensduur van het kunstwerk; LCC

NB: op dit moment voorziet de MKM-tool van het PVO nog niet in een functie waarbij op basis van weegfactoren een totaalscore kan worden bepaald. Dit wordt voorzien als activiteit voor 2021.
Ook zijn nog geen kengetallen/waardering t.a.v kosten/LCC en onderhoudbaarheid beschikbaar. Deze zullen in de loop van 2020 worden ontwikkeld.