5.2.1 RTD1007-1 Meerkeuzematrix

De Meerkeuzematrix is feitelijk een tabel met informatie over voegconcepten, maar tegelijk ook de naam van het overkoepelende Rijkstechnisch document, RTD1007-1. Dit document bevat -naast de tabel- allerhande informatie over alle verschillende voegovergangconcepten in Nederland.

Het Rijkswaterstaat Technisch Document (RTD) 1007-1 ‘Meerkeuzematrix Voegovergangen’ is een handreiking (géén norm) voor het kiezen van een geschikt voegovergangconcept in objectspecifieke situaties. Tevens bied het document uitgebreide informatie voor de beheersing van de kwaliteit en de risico’s in ontwerp-, uitvoering- en beheerfase. De RTD 1007-1 “Meerkeuzematrix Voegovergangen” moet conform de richtlijnen van RWS worden gebruikt in samenhang met RTD 1007-2 ‘Eisen voor Voegovergangen’ en RTD 1007-3 ‘Geluideisen voor voegovergangen’.

De Meerkeuzematrix geeft op voegconceptniveau de globale prestaties weer aan de hand van de functies (Functionele Eisen) en de kwaliteit (RAMS-aspecten) van de voegovergangconcepten die Rijkswaterstaat onderscheidt.  Deze prestaties zijn vastgelegd in factsheets en samengevat in de tabel van bijlage 1 van RTD1007-1. Vergelijking van enerzijds informatie van de gegeven object- en contractspecifieke situatie met anderzijds de informatie uit de Meerkeuzematrix leidt tot de meest geschikte voegovergangconcepten in die specifieke situatie. Bij meerdere geschikte concepten zullen financiële afwegingen (LCC) en planningstechnische afwegingen uiteindelijk leiden tot de keuze van het meest gewenste concept.

Op hoofdlijnen bestaat de RTD1007-1 uit de volgende drie onderdelen:

 1. Meerkeuzematrix
 2. Checklist
 3. Factsheets

 

Meerkeuzematrix

In de Meerkeuzematrix zijn de prestaties en beoordelingen voor alle voegovergangconcepten overzichtelijk en verkort in tabelvorm weergegeven . De meerkeuzematrix  is opgenomen in Bijlage 1 van de RTD1007-1. Deze Meerkeuzematrix kan worden gezien als een soort consumententabel met informatie over de prestaties van alle verschillende voegovergangconcepten zoals deze zijn toegepast in Nederland. Voor elk voegovergangconcept is aangegeven hoe deze scoort op de in Hoofdstuk 2 behandelde Functionele Eisen, RAMS-aspecten en onderliggende aspecten.

Bij de prestatiebeoordeling in de Meerkeuzematrix worden zowel getallen als tekens gebruikt. Met getallen wordt meer absolute grootheden aangegeven en vergeleken. Met tekens (–. -. +. ++) worden de relatieve prestaties aangegeven.

Prestaties uitgedrukt in getallen

De getallen vertegenwoordigen de globale prestaties per voegovergangconcept voor de volgende aspecten:

  • ‘Dilatatiecapaciteit’;
  • ‘Geluidlabelwaarde’, als parameter voor de akoestische prestatie;
  • ‘Levensduur’, als onderliggend aspect bij het RAMS-aspect ‘Betrouwbaarheid’.

De getallen in de kolommen bewegingsvrijheid, kruisingshoek en GLW zijn verstrekt door leveranciers, ontleend aan brochures, het resultaat van onderzoek, testen en of praktijkervaring. De getallen in de kolom levensduur zijn ontleend aan constructieve analyses of het resultaat van praktijkervaring. Opgemerkt wordt dat dit de globale prestaties zijn op conceptniveau. Echter bestaan er op productniveau verschillen. De aangegeven globale prestaties dienen te worden gezien als een indicatief gemiddelde, niet als absolute ‘waarheid”.

Prestaties uitgedrukt in tekens

Waardeoordeel wordt per aspect uitgedrukt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bekende schaal zoals gebruikt in consumententests:
—     : slecht;
–      : matig;
+     : redelijk;
++   : goed.

De tekens vertegenwoordigen het relatieve beoordelingsniveau van de overige onderliggende aspecten. Deze aspecten zijn nader gedefinieerd in tabel 1 van de RTD1007-1. In de factsheets is waar nodig, nuttig of zinvol een toelichting gegeven van het beoordelingsresultaat.

 

Checklist

Om per object tot een gefundeerde keuze voor een bepaald type voegovergang te komen is een checklist opgenomen. Het format van de Checklist is opgenomen als bijlage 3 van de RTD1007-2.
De checklist bestaat de uit de volgende onderdelen:

 1. Identificatie
 2. Gegevens object
 3. Functionele eisen
 4. RAMS-eisen

 

Factsheets

Om de keuze voor de juiste voegovergang mogelijk te maken geeft de RTD 1007–1 informatie over alle typen voegovergangen (“voegovergangconcepten”) die in Nederland zijn toegepast en waar gebruikservaringen van bekend zijn. Per concept is steeds één factsheet opgenomen. In de factsheet is alle relevante informatie van dat concept samengebracht zoals de productfamilie, de zes Functionele Eisen en de vier RAMS-aspecten. De set met Factsheets is opgenomen in bijlage 4 van de RTD1007-2.

Tevens zijn voor de volledigheid ook concepten opgenomen waar in Nederland voor zover bekend nog geen ervaringen mee zijn opgedaan. Deze concepten zijn als zodanig herkenbaar door het ontbreken van gegevens over de bewezen prestaties; slechts beperkte leverancierseigen (niet gevalideerde) informatie is opgenomen.  Met het in de tijd beschikbaar komen van betrouwbare (internationale) ervaringen ten aanzien van deze concepten, worden deze factsheets in volgende versies verder uitgebreid.