6.4.1 Inkoop checklist

Als u voegovergangen gaat selecteren en inkopen dan is het belangrijk om te weten of het product geschikt is voor de toepassing. In de basis raadpleegt u hiervoor de Declaration of Performance van het beoogde product, hierin staan de specifieke eigenschappen en het toepassingsgebied van het voegconcept. PVO heeft deze informatie gebruikt in de digitale Meerkeuzematrix voegovergangen die op basis van uw invoer aangeeft welke producten er geschikt zijn. De digitale meerkeuzematrix is daarmee een hulpmiddel om geschikte producten te onderscheiden. Wanneer u producten op het oog heeft, kunnen de volgende aspecten in de uitvraag of overeenkomst worden gespecificeerd.

Nadat de keuze voor het toepassen van een voegovergang (of een specifiek voegconcept) is bepaald, kan een offerte worden aangevraagd en het product worden ingekocht. Om de uitvraag op een beheerste wijze te laten verlopen en aanbiedingen te kunnen beoordelen en vergelijken en potentiele risico’s te onderkennen en beheersen is het raadzaam onderstaande checklist te hanteren.

 

Inkoopchecklist

Criterium Beschrijving Effect op de kosten
1. Normen / regelgeving Relevant om te benoemen:

 • is de RTD1007 serie van toepassing?
 • is de ROK van toepassing? (waardoor de gehele RTD1007 serie van toepassing is, waaronder ook de geluidseisen RTD1007-3)
 • is er een specifieke verkeerscategorie opgegeven conform RTD1007 par. 5.5.2.?
 • zijn er specifieke eisen voor voegovergangen in het contract benoemd?

Vanaf de ROK1.3 worden aanvullende eisen gesteld t.o.v. RTD1007-2 aan het ontwerp van nieuwe kunstwerken en specifiek t.a.v. de levensduur van de verankering van voegovergangen.

ROK1.3 levensduureis verankering
2. Hoeveelheden De omvang van de scope is mede bepalend voor een leverancier om een passende offerte aan te bieden. Veelal leidt een groter volume tot een iets lagere prijs, zoals voor veel producten geldt. Hierbij wordt onderscheid worden gemaakt in:

 • de totale hoeveelheid kunstwerken
 • de totale hoeveelheid lengtemeters
 • de totale lengte in de deklaag (vooral relevant bij het toepassen van sinusplaten)
 • de totale lengte in de schampranden / middenbermen
 • de totale inbouwruimte (hoogte / breedte) van de voegovergang (let ook op zeeg en toleranties).

Vooral bij flexibele voegovergang kan een afwijkende inbouwhoogte tot functieverlies leiden. Indien de inbouwhoogte te groot is zijn aanvullend maatregelen in de vorm van een betonnen (constructieve) opstort benodigd.

3. Geluidseisen Is de RTD1007-2 van toepassing, dan gelden in principe ook de geluidseisen zoals gesteld in de RTD1007-3. Het is zeer relevant om de consequenties voor de productkeuze te analyseren. Wanneer de van toepassing zijnde geluidseisen niet worden gespecificeerd, dan heeft een leverancier hiervoor behoefte aan de volgende informatie (per voegovergang):

 • wegdektype
 • ontwerpsnelheid van de weg
 • kruisingshoek van de voegovergangen
 • benodigde capaciteit die het product dient te hebben (van toepassing bij enkel concepten waarvan een specifieke GLW is vastgesteld i.r.t. de opening van de voegovergang;
4. Ontwerpuitgangspunten

(verplaatsingen en kruisingshoek)

Door de opdrachtgever dient een overzicht van SLS/ULS voegbewegingen te worden opgegeven, rekening houdend met:

 • Opgave verplaatsingen in X, Y en Z-richting. Hierbij is het belangrijk dat de verplaatsing niet te summier wordt ingeschat.
  • Eventueel onomkeerbare verplaatsingen specifiek benoemen (bijv. t.g.v. zettingen)
  • De zijdelingse en verticale verplaatsingen zijn vooral essentieel bij het toepassen van sinusplaten.
 • Bij flexibele en verborgen voegovergangen dient er onderscheidt gemaakt te worden tussen laag-, (midden)-, en hoogfrequent optredende bewegingen.
 • Verwachte uitvoeringsperiode i.v.m. rekening houden met de mogelijke constructietemperatuur bij installatie waarbij de voegovergang aan minimaal de volgende eisen dient te voldoen (vooral van toepassing bij flexibele en verborgen voegovergangen):
  • De minimale voegopening moet groter zijn dan 0mm (getoetst in UGT), bij voorkeur rekening houden met een reserve van 5mm. In de onderliggende constructie en in de voegovergang mogen geen opspankrachten optreden die leiden tot bezwijken van de voegovergang en/of schade aan de onderliggende constructie;
  • De maximale voegopening zonder sinusplaten moet kleiner zijn dan 80 mm (getoetst in BGT);
  • Bij de voegovergangen welke niet / nauwelijks met een voorinstelling aan te brengen zijn moeten de opneembare stuik en rek in de massa geschikt zijn voor de voegbewegingen die vanaf het moment van installatie zullen optreden.

De kruisingshoek is enerzijds relevant om de prestatie van bepaalde typen voegovergangen te beoordelen. Mogelijk is geen ‘sinusvoeg’ nodig omdat de scheve kruising (i.c.m. snelheid) al leidt tot voldoende geluidsreductie.  Anderzijds leidt een scheve kruising soms -bij stalen voegen- tot de aanvullende behoefte om de orientatie van de verankering af te stemmen op het kunstwerk. Hiervoor rekent een leverancier mogelijk extra kosten voor de afwijking op het gestandaardiseerde productieproces.

5. Afbakening raakvlakken Aandacht voor de raakvlakken in het  uitvoeringsproces voegovergangen is van belang voor prijsvorming, hierbij kan o.a. gedacht worden aan:

 • beschikbare inbouwhoogte met in acht neming de verhardingsdikte t.p.v. de voegovergangen
 • opruwen ondergrond bij nieuwbouw: In de Eurocode en ROK worden eisen gesteld aan de voorbehandeling van het beton ter voorbereiding op een nieuwe betonstort. Het is relevant om af te stemmen wie de betonconstructie voorbehandeld. De hoofdaannemer? De prefab leverancier? Of de leverancier van de voegovergangen?
 • moment van inbouw i.r.t. de verharding;
  • bij sommige voegconcepten (waaronder 1.2a1 / 1.2a2) is het mogelijk om het klauwprofiel met een specifieke hoogte te laten leveren waardoor de hoogte van het klauwprofiel afgestemd kan worden i.r.t. de toe te passen verhardingsopbouw. Hierdoor is het soms mogelijk om de vloeistofdichte laag door te zetten tot over de betonbalk;
  • waterdichte aansluitingen: In de aansluiting van de voegovergangen met het asfalt is voor sommige producten een waterdichte aansluiting vereist in de vorm van een bitumineuze voegvulling. Dient de leverancier dit te verzorgen, of wordt dit door een andere partij verzorgd?
  • bescherming van het dek: Asfaltverhardingen op bruggen dienen (tenminste bij RWS) conform RTD1009 waterdicht te worden uitgevoerd. Bij sommige voegconcepten vraagt dit ter plaatse van de voegovergang om een bescherming van de onderliggende constructie omdat een deel van de voegovergang (betonbalk of stalen dek) door het asfalt wordt overlaagd. Een standaard oplossing hiervoor is een bitumineus membraan.

Bij vervanging van bestaande voegovergangen dient men zich volgens de eisen van de RTD1007-2 vooraf goed op de hoogte te stellen van de bestaande situatie door het bestuderen van detailtekeningen van de aanwezige voegovergangen en de onderliggende constructie (en daarin aanwezige wapening en voorspanning) en het door middel van onderzoek ter plaatse vaststellen van de werkelijk aanwezige asfaltdikte ter plaatse van de aansluiting op de voegovergang en de maatvoering van het brugdek inclusief schampkanten. Er dient duidelijk te afgesproken wie deze raakvlakanalyse uitvoert en de kosten voor het inmeten voor zijn rekening neemt.

6 Ontwerpwerkzaamheden Bij contracten op basis van UAV-GC (geïntegreerde contracten) zal er ook ontwerp gemaakt moeten worden. In de fase van het definitief ontwerp (DO) zal tijdig en zorgvuldig nagedacht moeten worden over de keuze van het voegovergangsysteem. Hiervoor kan het raadzaam zijn een deskundig advies in te winnen en tijdig een deskundige partij mee te laten kijken in het ontwerpproces.

De RTD1007-2 eist een objectspecifiek uitvoeringsontwerp. Dit betreft een ontwerpnota met verificatierapport en een uitvoeringsspecificatie ten behoeve van de fabricage en montage. De uitvoeringsspecificatie kan worden gezien als het complete pakket van eisen voor het fabriceren en het monteren van de voegovergang (waaronder tekeningen). In veel gevallen kan een leverancier of specialistisch aannemer dit volledig of voor een groot deel verzorgen. Niet alle leveranciers/aannemers van voegovergangen leveren echter deze dienst. Geadviseerd wordt expliciet te checken welke  ontwerpwerkzaamheden en output is inbegrepen in de prijs. En welke eisen stelt de Opdrachtgever aan dit tekenwerk? Dienen tekening te zijn opgesteld in overeenstemming met NLCS? Het is relevant om dit vooraf kenbaar te maken.

Bij renovatie van bestaande kunstwerk bestaat de kans dat voor de voegovergangen voor de specifieke situatie een maatwerkoplossing ontworpen dient te worden, waarvoor o.a. inzet van een  constructeur is vereist. In dat geval zullen de ontwerpkosten aanzienlijk hoger zijn dan wanneer een standaardsysteem toegepast kan worden.

 

7. Verificatie en validatie van de (RTD) eisen Is de RTD1007-2 van toepassing? Leveranciers van voegovergangen hebben gezamenlijk een groot aantal oplossingen beschikbaar waarvan een aantal producten een volledige RTD1007 Verificatie en Validatietraject hebben doorlopen. Bij goedkeuring wordt een zogenaamde vrijgavebrief door Rijkswaterstaat overhandigd. Het is voor de planning in ieders belang dat het toe te passen product aantoonbaar voldoet aan de gestelde eisen. Met gevalideerde oplossingen is er in principe geen risico dat de planning uitloopt omdat een ontwerp niet geaccepteerd kan worden. Mits deze oplossing cq. het product aan de randvoorwaarden voldoet van het onderliggende (gevalideerde) ontwerp. Of een bepaalde voegconcept van een leverancier / applicateur in het bezit is van vrijgavebrief kan worden achterhaald via het productoverzicht van het PVO zijn Prestatieverklaringen in te zien en is te checken of een product door RWS is vrijgegeven (beoordelingsstatus 1).

Geadviseerd wordt om de leverancier expliciet te vragen naar:

 • de Prestatieverklaring (DoP) van het voegconcept, hierin wordt door de fabrikant informatie gegeven over belangrijke prestaties van het product en het beoogde gebruik ervan.
 • of zijn/haar voegconcept het volledige RTD1007 Verificatie en Validatietraject heeft doorlopen en hierdoor in bezit is van een zogenaamde vrijgavebrief van Rijkswaterstaat.

De geldigheid van deze Prestatieverklaring dient voor iedere objectspecifieke situatie te worden geverifieerd. Geverifieerd dient te worden dat de uitgangspunten van het ontwerp, zoals vastgelegd in de DoP niet worden overschreden in de objectspecifieke situatie.

Bij renovatie van bestaande kunstwerk bestaat de kans dat de voegovergangen voor de specifieke situatie ontworpen dient te worden. Dat geldt ook voor grote bruggen met voegbewegingen groter dan 100mm waarvoor lamellenvoegovergangen of vingervoegovergangen vereist zijn. Bij dergelijke maatwerk oplossingen is de verificatie en validatie van het product in de betreffende situatie een potentieel risico voor de planning. De richtlijn heeft specifieke eisen waaraan het ontwerp aantoonbaar dient te voldoen. Acceptatie van het ontwerp is soms een knelpunt in het project. Het tijdig inschakelen van een leverancier kan hierbij een groot verschil maken

8. Levertijden De levertijd voor het product kan een risico zijn voor de projectplanning als de inkoop van voegovergangen te laat wordt opgestart.  Naast de inkoop van materialen en fabricagetijd is er vaak ook tijd nodig voor het maken van de ontwerp- en productietekeningen. Door de leverancier tijdig te betrekken in het ontwerp en voorbereiding van het project kan hier goed rekening mee worden gehouden.
9. Bouwfasering en    uitvoeringstijden Het werken in meerdere fasen, in nachten of weekenden leidt in de meeste gevallen tot een hogere prijs voor de werkzaamheden. Als u niet verrast wilt worden na gunning, neemt u deze aspecten mee in de uitvraag naar leveranciers.

Het verwijderen, modificeren of aanbrengen van een voegovergang is wellicht alleen mogelijk wanneer werkverkeer het kunstwerk kan blijven passeren. Door de werkzaamheden aan de voegovergang om deze reden gefaseerd uit te voeren of een tijdelijke overkluizing toe te passen, kan de productiesnelheid wellicht lager zijn dan wanneer de bouwplaats ‘vierkant’ wordt afgesloten.

10. Opleverdossier Welke specifieke documenten verlangt u in het opleverdossier welke na gereedkomen van de werkzaamheden door de leverancier moeten worden overhandigd? Conform de RTD1007-2 wordt een opleverdossier verlangd waarin o.a. een B&O-plan en as-built-tekeningen worden gevraagd. Geadviseerd wordt te checken of de kosten hiervan zijn inbegrepen.

Zie ook 6.9 Opleveren.