6.4.1 Inkoop checklist

Nadat de keuze voor een voegovergang (of voegconcept) is bepaald, kan een offerte worden aangevraagd en het product worden ingekocht.

 

Stap 1: Welke producten voldoen er aan de eisen?

Als u voegovergangen gaat inkopen dan is het belangrijk om te weten of het product geschikt is voor de toepassing. In de basis raadpleegt u hiervoor de Declaration of Performance van het beoogde product. PVO heeft deze informatie gebruikt in de digitale Meerkeuzematrix voegovergangen die op basis van uw invoer aangeeft welke producten er geschikt zijn. De digitale meerkeuzematrix is daarmee een hulpmiddel om geschikte producten te onderscheiden. Wanneer u producten op het oog heeft, kunnen de volgende aspecten in de uitvraag of overeenkomst worden gespecificeerd.

 

Stap 2: Beschrijf de randvoorwaarden voor het werk aan de hand van onderstaande aspecten.

Criterium Beschrijving Effect op de kosten
1. Hoeveelheden De omvang van de scope is mede bepalend voor een leverancier om een passende offerte aan te bieden. Veelal leidt een groter volume tot een iets lagere prijs, zoals voor veel producten geldt. Hierbij wordt onderscheid worden gemaakt in:
 • de totale hoeveelheid lengtemeters
 • de totale lengte in de deklaag (relevant bij sinusplaten)
 • de totale lengte die in de schampranden komt
 • de totale dikte van de voegovergang (let ook op zeeg en toleranties)
2. Geluidseisen Wanneer de geluidseisen van toepassing zijn, is het zeer relevant om de consequenties voor de productkeuze te analyseren. Wanneer u de geluidseis niet zelf aanlevert, heeft een leverancier hiervoor behoefte aan de volgende informatie (per object):
 • wegdektype
 • ontwerpsnelheid van de weg
 • kruisingshoek van de voegovergangen
 • benodigde capaciteit die het product dient te hebben.

Voor de afweging flexibele voegovergangen is tevens inzicht nodig in de dikte waarin het product aangelegd kan worden (i.r.t. de capaciteit, om de haalbaarheid te toetsen).

3. Verplaatsingen         (capaciteit) Voor het beoordelen van geschikte producten is de langscapaciteit in ieder geval medebepalend. Hierbij is het belangrijk dat de verplaatsing niet te summier wordt ingeschat. De zijdelingse en verticale verplaatsingen zijn eveneens van belang om te beoordelen of het product voldoet. Bij flexibele voegovergangen kan zelfs de hoogfrequente belasting uit rotaties maatgevend zijn.
4. Bouwfasering en     uitvoeringstijden Het werken in meerdere fasen, in nachten of weekenden leidt in de meeste gevallen tot een hogere prijs voor de werkzaamheden. Als u niet verrast wilt worden na gunning, neemt u deze aspecten mee in de uitvraag naar leveranciers.
5. Kruisingshoek De kruisingshoek is enerzijds relevant om de prestatie van bepaalde typen voegovergangen te beoordelen. Mogelijk heeft u geen ‘sinusvoeg’ nodig omdat de scheve kruising (i.c.m. snelheid) al leidt tot voldoende geluidsreductie. Deze informatie werkt dus in uw voordeel. Anderzijds leidt een scheve kruising soms -bij stalen voegen- tot de aanvullende behoefte om de orientatie van de verankering af te stemmen op het kunstwerk. Hiervoor rekent een leverancier mogelijk extra kosten voor de afwijking op het gestandaardiseerde productieproces.
6. Normen / regelgeving Relevant om te benoemen:
 • is de ROK van kracht? Zo ja, welke versie?
 • welke geluidseisen zijn er van kracht, en welke versie daarvan?
 • zijn er specifieke eisen voor voegovergangen in het contract benoemd?
7. Verificatie van eisen Bij contracten op basis van UAV-GC (geïntegreerde contracten) heeft u mogelijk niet alleen de behoefte om een product in te kopen met installatie en keuringen, maar bestaat mogelijk ook de wens om het detailontwerp te verzorgen inclusief het verzorgen van een aantoonbaar geschikt detailontwerp. Deze inspanningen zijn niet vanzelfsprekend inbegrepen in aanbieding van een leverancier, hetgeen verklaarbaar is.
8. Opruwen ondergrond bij nieuwbouw In de Eurocode en Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken worden eisen gesteld aan de voorbehandeling van het beton ter voorbereiding op een nieuwe betonstort. In de eerste plaats heeft dit te maken met de duurzaamheidseisen, maar ook kan het opruwen benodigd zijn om te voldoen aan de constructieve randvoorwaarden. Het is relevant om af te stemmen wie de betonconstructie voorbehandeld. De hoofdaannemer? De prefab leverancier? Of de leverancier van de voegovergangen?
9. Waterdichte aansluitingen In de aansluiting van de voegovergangen met het asfalt is voor sommige producten een waterdichte aansluiting vereist in de vorm van een bitumineuze voegvulling. Dient de leverancier dit te verzorgen, of wordt dit door een andere partij verzorgd?

10. Bescherming van het dek Asfaltverhardingen op bruggen dienen (tenminste bij RWS) conform RTD1009 waterdicht te worden uitgevoerd. Bij sommige voegconcepten of specifieke producten vraagt dit ter plaatse van de voegovergang om een bescherming van de onderliggende constructie omdat een deel van de voegovergang (betonbalk of stalen dek) door het asfalt wordt overlaagd. Een standaard oplossing hiervoor is een bitumineus membraan.

11. Tekeningen Verlangd u van de leverancier tekeningen voor uw As-Built dossier? En welke eisen stelt u aan dit tekenwerk? Dienen tekening te zijn opgesteld in overeenstemming met NLCS? Het is relevant om dit kenbaar te maken.
12. Samenwerken op de bouwplaats Het verwijderen, modificeren of aanbrengen van een voegovergang is wellicht alleen mogelijk wanneer werkverkeer het kunstwerk kan blijven passeren. Door de werkzaamheden aan de voegovergang om deze reden gefaseerd uit te voeren, kan de productiesnelheid wellicht lager zijn dan wanneer de bouwplaats ‘vierkant’ wordt afgesloten.
13. Levertijden De levertijd voor het product kan mogelijk een rol spelen voor de robuustheid van uw planning. Dit heeft consequenties voor de offerte.