6.3.3 Nosing joints (voegfamilie 1)

 

Activiteit Risico Toelichting
Starten inzagen Doorzagen constructieve wapening (of dekking, gevolg afhankelijk van oplossing)
Verwijderen & opruimen voegovergangen Sloopdiepte groter door omvang bestaande constructie Er kan sprake zijn van een zogenoemde ‘dubbele voeg’ waarbij twee constructies op elkaar zijn aangebracht, bijvoorbeeld door een eerdere overlaging.
Slechte kwaliteit onderbouw / veel schade ondergrond Mogelijk aan de orde als gevolg van chloriden door langdurig lekke voegovergang.
Beschadiging mantelbuizen

 

 
Afdekken ondergrond / voegspleet & aanbrengen tijdelijk asfalt Verschuiven afdekplaat Bij het asfalteren van kunstwerken kan de tijdelijke afdekplaat verschuiven tijdens de belasting door de asfaltset.
Verontreiniging voegspleet Verontreiniging kan ook bij eerder onderhoud zijn ontstaan en dient verwijderd te worden om het kunstwerk vrij te laten ‘bewegen’.

Verwijderen deklaag / aanbrengen deklaag Laagdikte varieert met gevolgen voor prefab staalconstructie (inpassing kunstwerk) Afwijkingen in dikte komen voor en zijn bepalend voor de juiste inpassing van de staalconstructie (en voegbalken). De staalconstructie wordt bij voorkeur zonder aanpassingen op de bouwplaats ingebouwd, maar dit blijkt in de praktijk niet altijd te voorkomen.
Uitzetten en inzagen asfalt t.b.v. inbouw voegovergangen Verkeerde posities zaagsneden Zowel in het uitzetten als bij het inzagen op de zaaglijnen kan er sprake zijn van een onjuiste positie van de zaagsneden.

Verwijderen asfalt t.b.v. creëren voegsponning Beschadiging aangrenzend asfalt Bij het opbreken van het asfalt worden grote ‘brokken’ asfaltpuin tussen de zaagsneden verwijderd. De asfaltflanken kunnen hierbij ietsje beschadigen.

Stellen staalconstructie Voorinstelling voegovergang onjuist
Hoogte afstelling t.o.v. omgeving/alignement
Lengte prefab (staal)constructie wijkt erg af van de praktijk Bij het vaststellen van de afmetingen en geometrie van de staalconstructie worden as built tekeningen of metingen worden gebruikt. Geleverde as built tekeningen wijken soms iets af van de praktijk.
Boren van gaten t.b.v. constructieve lijmankers Gaten onvoldoende diep door wapening Bij het boren van de gaten stuit de boorspecialist soms op wapening.
Schade aan flanken betonconstructie agv boren in randzone Afhankelijk van het ontwerp en de gekozen boormethode (elektrisch, pneumatisch).

Constructieve verzwakking betonconstructie door vele ‘misboringen’ agv veel wapening Bij hoge wapeningsconcentraties in de betonconstructie.

Sterkte reductie randbalk door lokaal ontbreken van ankers Bij het boren en verlijmen van vele ankers (in korte tijd, met kans op veel wapening) kan een ontbrekend anker over het hoofd gezien worden.
Er wordt door het brugdek heen geboord
Verlijmen ankers / wapening Onvoldoende verankering / hechting agv vervuiling boorgaten Afhankelijk van het toegepaste lijmproduct dient vervuiling en water in de boorgaten in meer of mindere mate verwijderd te worden.
Onvoldoende verankering agv mengfouten chemische ankers Kan incidenteel optreden door fouten in het lijmproduct, of gebruik van onjuist gereedschap.
Vermindering sterkte constructie agv verkeerde oriëntatie richting schenkels Bij het ‘zoeken’ naar ruimte voor boorgaten kan een anker iets afwijkend van het ontwerp gepositioneerd worden. Hierbij worden de schenkels soms iets gedraaid om deze in de constructie aan te brengen.
Invloed op duurzaamheid door onvoldoende dekking
Aanbrengen bekisting incl. schampranden Lekkage door onvolledige aansluiting van de bekisting Afhankelijk van bekistingmateriaal, controle van de vakman en de betonrand van het kunstwerk.
Klappen of zetten kist door onvoldoende stabiliteit Kans met name aanwezig wanneer de bekisting tijdens de uitvoering anders gerealiseerd wordt door anticiperen op de situatie.
Reinigen bekisting en stortklaar maken Vermindering hechting door onvoldoende verzadiging, oververzadiging of te veel vuil
Aanbrengen en afwerken staalvezelbeton Te hoog of te laag afgewerkt
Invloed sterkteontwikkeling door onjuiste mengverhouding
Te grote scheuren door onjuiste nabehandeling
Reductie stroefheid rijdoppervlak door onjuiste afwerking
Niet optimale verdichting/ondergieting (bv. door te snelle uitharding)
Vervuiling boutgaten of klauwprofiel Onvoldoende bescherming tijdens het verwerken van de specie kan gevolgen hebben voor de voorspanverbinding van sinusplaten.
Uithardingstijd (snelle) staalvezelbeton Schade door te snelle belasting van de constructie
Verwijderen bekisting Schade aan constructie door opspanning a.g.v niet verwijderen bekisting
Aanbrengen rubber afdichting Lekkage door onvoldoende inklemming
Lekkage door niet naadloos werken
Lekkage door perforatie rubber tijdens ‘inlepelen’
Aanbrengen sinusplaten (alleen concept 1.2b2) Onvoldoende voorspanning in sinusplaat verankering door vervuiling boutgaten.
Wisselende spanningen in de voorspanverbinding met vermoeiingsschade tot gevolg door onvoldoende reinheid van contactvlakken
Wisselende spanningen in de voorspanverbinding met vermoeiingsschade tot gevolg door onvoldoende vlakheid in de contactvlakken (door laswerk)
Onjuiste voorspanning door niet gekalibreerde momentsleutel

 

FAQ

Worden alle genoemde risico's ook vertaald naar keuringen in het keuringsplan van de aannemer?

Het keuringsplan van de aannemer varieert per bedrijf. Veel van de genoemde activiteiten worden expliciet gekeurd maar een deel van de risico's zijn mogelijk niet te herleiden naar het keuringsplan omdat hier ook het vakmanschap van de aannemer een rol in speelt. Het keuringsplan dient vanzelfsprekend wel het vertrouwen te geven dat de risicovolle activiteiten tijdens de installatie worden beheerst.