2.4 Verificatie en validatie van het ontwerp

Voor ieder voegovergang dient een verificatieplan te worden opgesteld op basis waarvan voor iedere gestelde eis wordt aangegeven hoe wordt aangetoond dat aan de eisen wordt voldaan. Hiervoor geldt de methode van System Engineering. Het Platform voor Voegovergangen en Opleggingen heeft hiervoor op basis van de RTD1007-2 een standaard verificatieplan ontwikkeld. Om te kunnen aantonen dat voegovergangen voldoen een de gestelde functie-eisen en ontwerplevensduur zijn in hoofdlijnen 3 methoden beschikbaar:

  • Uitvoeren van analyses
  • Uitvoeren van testen
  • Praktijkevaluatie

De EAD’s zoals die bij EOTA worden gehanteerd vormen in principe een referentiebasis voor de verificatie. De verificatiemethoden zoals hierin opgenomen zouden als normatief kunnen worden gezien. Andere verificatiemethoden dienen gelijkwaardig hieraan te zijn.  Voor voegovergangen die in het Nederlandse rijkswegennet worden toegepast, hanteert Rijkswaterstaat afwijkende uitgangspunten en aanvullende verificaties conform RTD1007-2.

De methoden worden hier algemeen kort toegelicht. Bij de behandeling van de diverse typen voegovergangsystemen in hoofdstuk 4 zal specifieker worden ingegaan op de specifiek methoden en aandachtspunten daarbij:

  1. Enkelvoudige voegovergangen (nosing joints)
  2. Vingervoegen
  3. Mattenvoegen
  4. Flexibele voegen
  5. Verborgen voegovergangen
  6. Integraalvoegen
  7. Lamellenvoegen

Na afronding van het verificatie & validatieproces dient een prestatieverklaring te worden opgesteld. Deze verklaring wordt ook Declaration of Performance (DoP) genoemd. De DoP wordt opgesteld door de fabrikant en geeft informatie over belangrijke prestaties van het product en het beoogde gebruik ervan. Een dergelijke DoP is verplicht bij CE-gemarkeerd producten. Hoewel verplichte CE-markering voor voegovergangensystemen volgens de RTD1007-2 niet aan de orde is, vraagt Rijkswaterstaat in RTD1007-2 wel om een Prestatieverklaring conform bijlage 2 van de RTD1007-2. In deze prestatieverklaring worden essentiële eigenschappen van het voegproduct opgenomen (zie figuur).

 

DoP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrale beoordeling en vrijgave door Rijkswaterstaat conform RTD1007

Om het verificatie- en validatietraject binnen projecten eenvoudiger en korter te maken, heeft Rijkswaterstaat een centrale beoordeling georganiseerd voor voegovergangsystemen. Voor asfaltmengsels bestaat dit al enige tijd en hieruit is gebleken dat een centrale beoordeling, waarmee de leverancier in het bezit kan komen van een vrijgavebrief voor het ontwerp, tijdbesparend werkt en bij een ongewijzigd ontwerp maar eenmaal doorlopen hoeft te worden i.p.v. per project.

Nadat het gehele verificatie en validatiedossier is ingediend bij Rijkswaterstaat wordt deze beoordeeld. Bij akkoord laat Rijkswaterstaat vervolgens middels een brief weten dat de aangeleverde documentatie is getoetst, op basis waarvan geconcludeerd is dat deze voegovergang voldoet aan de eisen van de RTD1007-2 met de op dat moment vigerende versie binnen de door de leverancier aangegeven prestaties op de geleverde Prestatieverklaring (Declaration of Performance). Daarmee wordt ook aan de eisen in de eerdere versies van de RTD1007-2 voldaan. Het verificatie & validatiedossier waarop de acceptatie is gebaseerd bestaat uit de documenten welke expliciet zijn opgenomen in bijlage 2 van de vrijgavebrief.

Dit betekent dat de leverancier voor alle Rijkswaterstaat projecten waar de RTD1007-2 van toepassing is dit voegovergangsysteem kan aanbieden zonder dat een verificatie en validatie traject doorlopen hoeft te worden voor het ontwerp van de voegovergang binnen het project. Wel dient per object nog te worden geverifieerd of voldaan wordt aan aanvullende/afwijkende projectspecifieke eisen en of de randvoorwaarden en prestaties zoals opgenomen in de Prestatieverklaring (DoP) niet worden overschreden. Daarnaast dient te worden geverifieerd of de uitvoering conform het ontwerp is gerealiseerd volgens het door de leverancier opgestelde keuringsplan.

De voegovergang zal ook worden opgenomen in de applicatie ‘Digitale Meerkeuzematrix’ binnen het Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO). Het voegconcept krijgt daarin op basis van deze beoordeling de beoordelingsstatus ‘1’ binnen de Meerkeuzematrix voor de RTD1007-2. Deze applicatie is een hulpmiddel waarmee binnen projecten geverifieerd kan worden welke producten geschikt zijn voor een object specifieke situatie.

Bijlagen

xlsx PVO Verificatiematrix Ontwerp RTD1007-2 3.0