5.2.2 De Digitale Meerkeuzematrix

Hulpmiddel: de digitale Meerkeuzematrix

In 2015 heeft PVO een online webapplicatie gelanceerd dat als hulpmiddel dient voor de beoordeling van geschikte voegproducten; de Digitale Meerkeuzematrix. De applicatie maakt gebruik van producten met eigenschappen die door Rijkswaterstaat zijn gevalideerd en opgenomen in de MKM database. Hiermee kunt u per situatie beoordelen welke unieke producten toepasbaar zijn. Deze applicatie vraagt om de meest relevante randvoorwaarden en input vanuit het ontwerp van het kunstwerk. Op basis van de invoer worden niet de concepten maar unieke producten getoetst aan de invoerwaarden. Waar de RTD1007-1 de materie behandelt op het niveau “voegconcept” en alleen stap 1,2 en 3 faciliteert, gaat de Digitale Meerkeuzematrix dus een stapje verder, waarbij toetsing op ‘productniveau’ plaats vind en tevens wordt stap 4 (raakvlakeisen) wordt gefaciliteerd.

 

Waarom de Digitale Meerkeuzematrix?

De keuze voor een voegproduct is afhankelijk van allerlei factoren. In eerste instantie heeft Rijkswaterstaat de RTD1007-1 Meerkeuzematrix voegovergangen ontwikkeld om toegang te krijgen tot specialistische informatie voor alle bekende voegconcepten. In de jaren erna is een groeiende behoefte aan inzicht in bedrijfszekere producten gesignaleerd. Op tal van projecten heeft het specialistische onderdeel voor stagnatie en kwaliteitsproblemen gezorgd . Dit komt niet alleen door het ontbreken van juiste kennis maar eveneens door de onderschatte impact of onvoldoende verificatie van de eisen en onvoldoende afstemming van raakvlakken. Geluidseisen hebben het onderwerp niet veel eenvoudiger gemaakt.

Met een digitale Meerkeuzematrix beoogd het PVO een  gebruiksvriendelijk hulpmiddel aan te bieden waarmee de keuze voor een geschikt voegproduct eenvoudiger wordt gemaakt, en meer zekerheid biedt.

 

Voor wie is de digitale Meerkeuzematrix (MKM)?

De digitale MKM is een hulpmiddel dat logischerwijs goed functioneert indien de juiste invoer wordt gegeven. Omdat de MKM zowel gegevens vraagt over het vervormingsgedrag van een kunstwerk en daarbij optredende verplaatsingen, is het een hulpmiddel dat met name door constructeurs en ervaren werkvoorbereiders gebruikt zal worden. Maar ook in een adviserende of toetsende rol kan de digitale MKM een rol spelen in de beoordeling van een productkeuze. De MKM wordt dus ook gebruikt door adviseurs van Rijkswaterstaat of adviesbureaus, waaronder de TIS-gecertificeerde bureaus.

 

Wat doet de digitale Meerkeuzematrix?

De digitale MKM voert voor u op basis van project- en objectinformatie belangrijke controles uit, waarna u een overzicht van toepasbare producten gepresenteerd krijgt. De MKM:

  • Onderscheidt geschikte en ongeschikte producten op basis van contractdocumenten, object specifieke randvoorwaarden en levensduureisen.
  • Voorziet in toelichting bij input van gegevens, zodat de gebruiker meer leert over de invloed van bepaalde aspecten.
  • Bepaalt automatisch de geluidseis voor voegovergangen in een specifieke situatie.
  • Selecteert de producten die voldoen aan deze geluidseis (en toont ook de ongeschikte producten met een toelichting waarom deze als ongeschikt zijn aangemerkt).
  • Rekent maatgevende verplaatsingen door op basis van ingevoerde karakteristieke verplaatsingen en ingevoerde kruisingshoeken en bepaalt de maatgevende belastingcombinatie volgens de RTD1007-2.  De Meerkeuzematrix tool bevat tevens een functie voor het importeren van de resultaten van de rekentool verplaatsingen
  • Genereert een rapportage met invoer, berekende verplaatsingen, geschikte producten en resterende aandachtspunten.
  • Geeft inzicht in de validatiewijze van verschillende producten, variërend van de eigen verklaring, de acceptatiebrief van Rijkswaterstaat tot externe validatie door technische beoordelingsinstanties (zoals een ETA).

Opmerking: Toepassing van de digitale MKM betekent niet dat het integraal ontwerp van voegovergangen in een specifiek object overbodig is. Het geeft alleen inzicht in de potentieel toepasbare producten. Na keuze dient nog steeds een uitvoeringsontwerp te worden gemaakt om de exacte geometrische inpassing in de omgeving verder vorm te geven.

 

Status van producten in de Meerkeuzematrix

De digitale Meerkeuzematrix voegovergangen maakt gebruik van een database met bekende voegproducten.  Indien alle alle vereiste prestaties volgens RTD1007-2 zijn aangetoond, wordt het product toegevoegd aan de MKM database waarbij de beoordeling status vermeld wordt. Niet alle in de MKM opgenomen producten zijn dus gevalideerde producten.

Beoordelingsstatus variaties in de Digitale Meerkeuzematrix
Status 0 Prestaties op basis van leverancierseigen verklaring
Status 1 Prestaties gevalideerd door Rijkswaterstaat
Status 2 Prestaties gevalideerd door externe, deskundige partij

 

Als output van de digitale MKM worden factsheets van de geschikte producten aangeboden waarin eveneens te herleiden is aan welke richtlijn het product is getoetst, hoe de beoordeling heeft plaatgevonden

 

Beheer

Het beheer van de digitale MKM geschiedt binnen PVO door Frank van Beek, die als vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat de producten beoordeeld.

 

Ontwikkelingen

Het PVO werkt continu aan verbetering en uitbreiding van de Meerkeuzematrix-tool. Zo zijn en worden in loop der tijd steeds wijzigingen doorgevoerd die het gebruiksgemak en meerwaarde van de tool vergroten.

Thans wordt er gewerkt aan het faciliteren in stap 5 van het keuzeproces door het ontwikkelen van LCC-kengetallen en informatie over installatietijden. Zodra deze informatie beschikbaar is zal deze worden toegevoegd aan de meerkeuzematrix. Dan zal tevens stap 6 worden toegevoegd, waarbij de gebruiker weegfactoren voor de diverse aspecten kan aangeven en per oplossing een totaalscore kan worden gegenereerd.

Op dit moment bevat de tool alleen producten met een dilatatiecapaciteit tot 100mm. De reden hiervoor is dat de vereiste informatie van voegovergangen met een grotere capaciteit conform de eisen van RTD1007-2 niet volledig beschikbaar is omdat leveranciers de verificatie en validatie van deze systemen vooralsnog alleen op projectbasis uitvoeren. Dit komt omdat deze voegovergangen slechts een zeer klein aandeel vormen van het  Nederlandse areaal aan voegovergangen (<1%).  Het PVO streeft er naar deze voegovergangen in de toekomst toch toe te voegen op basis van uitgevoerde projecten.

Het gebruik van de Digitale MKM in combinatie met het online handboek zal op termijn mogelijk gaan leiden tot het vervallen van RTD1007-1 als onderdeel van de reeks documenten voor voegovergangen. Voorlopig is de digitale MKM een hulpmiddel dat als verlengstuk van de RTD1007-reeks gebruikt kan worden. De digitale MKM is echter geen verplichting. Het moet gebruikt worden ter ondersteuning van het keuzeproces.