7.5.2 Klein (vast/preventief) onderhoud

Vast onderhoud wordt door beheerders beschouwd als jaarlijks terugkerend verzorgend onderhoud dat nodig is voor het beperken van en/of voorkomen van schade. In het geval van voegovergangen betekent dit in de regel het verwijderen van vuil in en op voegovergangen, voegovergangen die altijd aan agressieve omstandigheden zijn blootgesteld. Vooral na de winter zijn bij bepaalde constructies de voegen zwaar vervuild met gruis en steenslag. Om beschadiging in warme periodes te voorkomen moeten deze voegovergangen minimaal eenmaal per jaar gereinigd worden. Bij voorkeur in het voorjaar. Maar voor het behoud van functies en de frequentie van variabel groot onderhoud zijn vaak meer maatregelen nodig dan alleen het verwijderen van vuil. Dit klein onderhoud verschilt per type voegovergang en is mede afhankelijk van leveranciersinformatie zoals garantiebepalingen en beheer en onderhoudsplannen of onderhoudsinstructies.

Voorbeelden van klein onderhoud zijn naast het reinigen van sponningen tussen randprofielen en goten:

  • Herstellen kleinschalige betonschade (scheuren/materiaalverlies) aan voegovergangbalken.
  • Nivelleren niveauverschillen tussen voegovergangbalken en randprofielen en voegovergangbalken en wegverharding.
  • Herstel scheuren in lassen of stalen onderdelen buiten rijstrook voor zwaar verkeer.
  • Controleren, naspannen of vervangen van voorspanbouten bij sinusplaten, vingerplaten en mattenvoegovergangen.
  • Bijplekken van conservering in niet bereden gedeelten.
  • Herstel van kleinschalige lokale schade (scheuren/materiaalverlies) flexibele voegovergangen.
  • Herstel van kleinschalige lokale schade (onthechting/scheuren/ materiaalverlies) op het raakvlak van voegovergangen met de verharding.
  • Herstel van afgenomen stroefheid (slijtlaag op voegovergangbalken/beton van voegovergangbalken/sinusplaten/flexibele voegovergangen).
  • Opheffen lekkages.

Raakvlak / oorzakelijk verband

Op het raakvlak van de weg en het kunstwerk kan het falen van de aansluiting van de wegverharding en hemelwaterafvoersystemen van invloed zijn op de conditie en het functioneren van voegovergangen.
Niveauverschillen tussen de aansluiting van de verharding en de voegovergangen gaan ten kosten van het rijcomfort en de gebruiksveiligheid en kunnen leiden tot geluidhinder.  Grote niveauverschillen (> 9mm) gaan ten koste van de levensduur van voegovergangen.
Voortdurende waterbelasting leidt tot corrosie en lekkages met gevolgschade, niet alleen voor voegovergangen maar ook voor aangrenzende constructies. Maatregelen om de hemelwaterafvoer aan de lage zijde van voegovergangen goed te laten functioneren behoren ook tot klein onderhoud.
Voor analyse en advies zie respectievelijk betreffende hoofdstukken 7.4.3.1 Aansluiting wegverharding en 7.4.3.2 HWA-systeem t.p.v. wegverharding en voegovergangen.

 

Het verdient aanbeveling om klein onderhoud gelijktijdig met schouw of toestandsinspecties uit te laten voeren door of in overleg met de leveranciers van voegovergangen. Zij kunnen met hun specialistische kennis potentiele schadebeelden beter herkennen en het onderhoud met de juiste kennis uit laten voeren. Kan men beschikken over beheer en onderhoudsplannen of onderhoudsinstructies, dan moeten opgenomen instructies sowieso nageleefd worden.

De noodzaak en omvang van klein onderhoud wordt bepaald door middel van Schouw en Toestandsinspecties. In Bijlage 1 van het Handboek Inspectie Voegovergangen wordt in de kolom van inspectiecategorie A1 Schouw aangegeven wanneer schadebeelden een bedreiging vormen voor de gebruiksveiligheid en herstel sowieso met spoed noodzakelijk is.

In de tabellen van navolgende paragrafen 7.5.2.1 t/m 7.5.2.6 zijn per voegovergangfamilie aanbevelingen opgenomen voor klein (vast preventief) onderhoud en wordt verwezen naar beschikbare beheer en onderhoudsplannen met onder andere aandachtspunten voor klein onderhoud.