2.3 RAMS aspecteisen

RAMS is een acroniem voor:

 • Reliability = Betrouwbaarheid
  De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval.
 • Availability = Beschikbaarheid
  De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven willekeurig moment kan worden uitgevoerd onder gegeven omstandigheden.
  Dit komt overeen met de fractie van de tijd dat de vereiste functie kan worden uitgevoerd onder gegeven omstandigheden.
 • Maintainability = Onderhoudbaarheid
  De waarschijnlijkheid dat de activiteiten voor onderhoud mogelijk zijn binnen de hiervoor vastgestelde tijden, onder gegeven omstandigheden om de vereiste functie te kunnen (blijven) uitvoeren
 • Safety = Veiligheid
  Het vrij zijn van onaanvaardbare risico’s in termen van letselschade aan mensen

Aan de hand van deze vier eigenschappen is voor vrijwel elke functie van een systeem de primaire prestatie te beschrijven, te bepalen en te monitoren.

Om een systeem op een juiste wijze te kunnen beheren, onderhouden en modificeren, is een nauwkeurige omschrijving van falen en van de RAMS-prestaties belangrijk. De gegeven definities maken het mogelijk om RAMS op uniforme wijze toe te passen, zonder dat hierbij misverstanden ontstaan. Met behulp van de definities kan nauwkeurig gedefinieerd worden onder welke omstandigheden en bij welke prestaties sprake is van het niet (of onvoldoende) vervullen van de vereiste functie.

 

Samenhang

Een (voegovergang)systeem bestaat uit meerdere subsystemen. De vereiste RAMS-prestaties van een systeem zijn bij het ontwikkelen van het systeem decomponeerbaar naar de vereiste deelprestaties van de subsystemen. Andersom is het ook mogelijk bij het verifiëren van het systeem de deelprestaties van de subsystemen te integreren, om zo de RAMS-prestaties van het gehele (voegovergang)systeem te bepalen.

Aan de hand van RAMS-aspecten dienen analyses uitgevoerd te worden om de prestaties van een (voegovergang)systeem te beoordelen. Deze analyses hebben als overeenkomst dat er steeds gekeken wordt naar een verstoring of afwijking van de gewenste situatie. Door de verstoring kunnen veiligheidsrisico’s ontstaan. De beschikbaarheid van een functie is afhankelijk van de hoeveelheid verstoringen en de tijdsduur daarvan. De kans of de frequentie van de verstoring is gerelateerd aan de betrouwbaarheid. De mate waarin het systeem onderhoudbaar is, bepaalt in hoeverre de kans of de frequentie van de verstoring kan worden beïnvloed. De onderhoudbaarheid wordt bepaald door de herstel- of onderhoudsduur. Als de herstel- of onderhoudsduur toeneemt, neemt de beschikbaarheid af. Het deel van de theoretisch beschikbare tijd dat een component of systeem daadwerkelijk functioneert (de beschikbaarheid), is daarom zowel afhankelijk van de betrouwbaarheid als van de onderhoudbaarheid.

Het gebruik van RAMS geeft inzicht in de gewenste prestaties van een systeem. Dit is nodig voor een beheerste ontwikkeling en realisatie. RAMS levert daarmee input voor Systems Engineering. Op deze manier worden gedurende de levenscyclus van het systeem de gewenste functies en de daarbij gewenste prestaties vervuld. Door monitoring van de prestaties van (kritieke) componenten en subsystemen in de fase ‘gebruik’ en ‘beheer en onderhoud’, kunnen de systeemprestaties worden bewaakt. Dit maakt ook een beheerst gebruik van het systeem mogelijk.

Asset Management zorgt voor een optimaal gebruik van een systeem tijdens de levenscyclus. Inzicht in functies, prestaties en onderhoudstoestand van het systeem is nodig om een goede Asset Management-strategie te kunnen opstellen. Inzicht in het faalgedrag en het benodigde onderhoud dragen daarnaast bij aan optimalisatie van de levenscycluskosten van het systeem. Op de vlakken van functies, prestaties, faalgedrag en onderhoudsstrategie levert RAMS input voor Asset Management.