7.4.3.5 Vingervoegovergangen

Raakvlak / oorzakelijk verband

Falen van de aansluiting van de wegverharding, hemelwaterafvoersystemen in de omgeving en op het raakvlak van de voegovergangen en brugdekopeningen kan van invloed zijn op de conditie en het functioneren van de voegovergangen. Voor analyse en advies zie respectievelijk betreffende hoofdstukken 7.4.3.1, 7.4.3.2 en 7.4.3.3.

De brugdekopening bij voegovergangen voor voegbewegingen > 100 mm is in de meeste gevallen zo wijd dat dilatatie beperkende vervuiling nauwelijks voor zal komen. Zettingen van landhoofden of pijlers kunnen de brugdekopening echter zo beperken dat ook dilataties beperkt worden. De gevolgen daarvan zijn dermate objectspecifiek dat deze schade in dit kader niet beschouwd wordt.

Voegopeningen

Voegopeningen tussen de vingerplaten zijn zo wijd ontworpen dat bewegingen in alle richtingen opgenomen moeten kunnen worden.

Voor analyse en advies van voegopeningen zie hoofdstuk 7.4.3.4 Nosing Joints en tabel 7.4.3.4 a.

Voegovergangbalken

Vingervoegovergangen worden met en zonder voegovergangsbalken aangebracht. De wegverharding wordt dan respectievelijk tegen de voegovergangsbalk, direct tegen de vingerplaten of tegen de stalen onderbouw van de vingerplaten aangebracht. Soms wordt over een breedte van 25 mm en de volledige lengte van de voegovergang het asfalt vervangen door een bitumineuze vulling.

Voor uitgebreide informatie per schadebeeld wordt verwezen naar hoofdstuk 7.4.3.4 Nosing Joints en tabel 7.4.3.4 a Analyse en advies voegovergangbalken.

Vingerplaten

Zaagtand- en kamplaten

Naast de gebruikelijke functies van voegovergangen hebben sinus- zaagtandplaten een geluidreducerende effect doordat voegopeningen schuin worden aangereden. Bij te grote spleetopeningen, niveauverschillen en onvoldoende voorspanning in de ankerbouten zal niet alleen het geluidreducerend vermogen toenemen, maar zullen ook met uitzondering van waterdichtheid op den duur overige functies falen.

Voor uitgebreide informatie per schadebeeld wordt verwezen naar hoofdstuk 7.4.3.4 Nosing Joints onderdeel sinusplaten en tabel 7.4.3.4 d Analyse en advies sinusplaten.

Fundatie beton/speciebed

Het verbrijzelen en afbrokkelen van de betonnen fundering zal leiden tot wijziging van belastingoverdracht, verlies van voorspanning in de ankerbouten en afhankelijk van de ernst kantelen van vingerplaten. De staat van de fundatie is in dit geval een belangrijk aandachtspunt bij de inspectie, mede omdat lastig zichtbaar. Vanaf de bovenzijde omdat visuele beoordeling via de ruimte tussen de tanden moet plaatsvinden en vanaf de onderzijde vanwege de hemelwaterafvoergoot onder de vingerplaten.

Interventieniveau
Het beton of het speciebed mag niet verbrijzelen noch afbrokkelen.

Verificatiemethode
Visuele inspectie. Als de fundatie slecht zichtbaar is, dan inspecteren met een camera via de brugdekopening. Losse bouten of losliggende vingerplaten is een indicatie voor schade aan de fundatie van de vingerplaten.

Interventiemoment
Schade aan betonnen fundatie of speciebed met losse bouten of vingerplaten: Spoedige interventie noodzakelijk.
Afbrokkelen van betonnen fundatie of speciebed: monitoren tot interventie binnen een jaar.

Tabel 7.4.3.5 a      Analyse en advies fundatie vingerplaten

Aspect Toelichting
Onderdeel Stalen fundatie vingerplaten
Types 2.1a
Schadebeeld Stalen fundatieplaten corroderen
Functie beïnvloeding Mechanische weerstand tegen belastingen uit verkeer.
Veiligheid in gebruik.
Mogelijke oorzaken Einde beschermende functie conservering.
Mogelijke gevolgen Afname staaldoorsnede met kans op afname voorspanning in boutverbindingen.

Klapperen vingerplaten met kans op los-/uitrijden met kans op ongevallen met letselschade.

Interventieniveau en moment Oppervlakkige lichte roestvorming: Aandachtspunt bij volgende inspectie.

Oppervlak per meter voeg met corrosie: ≤ 8% (Klasse 4 volgens ISO4628-3) zonder gevolgen voor integriteit verankering: Jaarlijks monitoren obv schouw.

Oppervlak per meter voeg met corrosie: > 8% (Klasse 5 volgens ISO4628-3): zonder zichtbare gevolgen voor integriteit verankering: monitoren in afwachting van interventie bij volgend groot onderhoud.

Oppervlak per meter voeg met corrosie: > 8% (Klasse 4 volgens ISO4628-3) met zichtbare en hoorbare gevolgen voor de verankering: spoedige interventie noodzakelijk.

Maatregelen

(Op voorontwerpniveau)

Groot onderhoud: vingerplaten verwijderen, onderbouw conserveren en opnieuw aanbrengen en fixeren vingerplaten.

Corrosie met zichtbare en hoorbare gevolgen voor verankering: Spoedherstel. Fixeren vingerplaten, monitoren en voorbereiding vervanging.

Onderdeel Fundatie vingerplaten speciebed/ gewapend beton
Types 2.1b Uitkragende vingervoegovergangen
Schadebeeld De fundatie is verbrijzeld en brokkelt af
Functie beïnvloeding Mechanische weerstand tegen belasting uit verkeer.
Veiligheid in gebruik.
Geluidreducerend vermogen.
Mogelijke oorzaken Ontwerp- uitvoeringsfouten.

Verlies voorspanning in bouten, klapperende vingerplaten verbrijzelen speciebed.

Mogelijke gevolgen Vingerplanten komen los, bouten breken, reële kans op uitrijden vingerplaten.

Ongevallen met letselschade.

Geluidhinder.

Interventieniveau en moment Geen losse, gekantelde of ontbrekende vingerplaten in rijstroken. Spoedige interventie is noodzakelijk.
Maatregelen

(Op voorontwerpniveau)

Raadplegen leverancier!

Niet beschadigde bouten: Opnieuw aanbrengen vingerplaten op hersteld speciebed.

Beschadigde bouten: Opstellen herstel- of vervangingsmaatregel na raadpleging leverancier.

 

Neerhoudankers met spiraal- of schotelveren

Ondersteunde vingervoegovergangen
Neerhoudankers maken het vingerplaten mogelijk te scharnieren en voorkomen opslingeren van vingerplaten.

Interventieniveaus
Veren mogen niet gebroken zijn en schotelveren niet defect.

Verificatiemethode
Visueel lokaliseren en tellen gebroken of anderszins defecte veren aan onderzijde van de voegovergang.

Interventiemoment
Falende veren in rijstroken: spoedige interventie vereist

 

Tabel 7.4.3.5 b       Analyse en advies neerhoudankers met spiraal of schotelveren

Onderdeel Neerhoudankers met spiraal- of schotelveren.
Types 2.2 Ondersteunde voegovergangen
Schadebeeld Veren zijn gebroken of zitten los: stalen onderdelen klapperen.
Functie beïnvloeding Mechanische weerstand tegen belasting uit verkeer.
Veiligheid in gebruik.
Geluidreducerend vermogen.
Mogelijke oorzaken Overbelasting. Einde levensduur spiraal- of schotelveren.
Mogelijke gevolgen Breuk stalen onderdelen.
Verkorting levensduur voegovergang.
Geluidhinder.
Interventieniveau en moment Veren mogen niet gebroken zijn. Veren en schotelveren mogen niet los zitten.

Losse stalen vingerplaten kunnen in principe niet uitgereden worden. Interventie binnen een half jaar is noodzakelijk.

Maatregelen

(Op voorontwerpniveau)

Vervangen veren en aanbrengen voorspanning afgestemd op betreffende veren.