5.3.3.2 Beschikbaarheid

Niet-beschikbaarheid

In de factsheets en bijlage 2 van de RTD1007-1 en in de factsheets van de MKM-tool van het PVO zijn de prestaties t.a.v. beschikbaarheid in de vorm van een niet-beschikbaarheidindex opgenomen. In de MKM-tool en RTD1007-1 is de beschikbaarheid op de hierboven genoemde aspecten geclassificeerd volgens onderstaande tabel.

Tabel: classificatie beschikbaarheid

Aspect + ++
Beschikbaarheid
(planbare oorzaken)
Totaalscore Nietbeschikbaarheidsindex
>150
Totaalscore Nietbeschikbaarheidsindex
>100 en ≤ 150
Totaalscore Nietbeschikbaarheidsindex
>50 en ≤ 100
Totaalscore Nietbeschikbaarheidsindex
><50

 

Op deze wijze is de niet-beschikbaarheid over de levensduur van het kunstwerk te kwantificeren en terug te brengen naar een beoordeling van — tot ++. In deze systematiek zijn voegovergangconcepten die periodiek vast onderhoud behoeven in het nadeel. In het contract kan een maximale indexwaarde voor de niet-beschikbaarheid zijn aangegeven. Ook kunnen randvoorwaarden zijn gesteld uit oogpunt van beheer. Het jaarlijks moeten uitvoeren van vast onderhoud aan een voegovergang kan uit praktisch oogpunt niet acceptabel zijn voor een wegbeheerder uit oogpunt van beheersbaarheid of kosten.

Ontwerplevensduur

In de factsheets van zowel RTD1007-1 als de PVO MKM-tool is ervaringsinformatie opgenomen met betrekking tot de levensduur bij toepassing in autosnelwegen uitgaande van beperkt onderhoud, tenzij anders vermeld. Van concepten die in principe niet bedoeld zijn voor toepassing in auto(snel)wegen is, voor zover bekend, de levensduur bij toepassing in niet-auto(snel)wegen ook opgenomen.

In het contract kan een minimale ontwerplevensduureis zijn aangegeven. In de MKM-tool kan deze ontwerplevensduur eis  worden ingevoerd zodat hier rekening mee wordt gehouden.
Indien niet gespecificeerd in het contract, maar de RTD1007-2 is wel van toepassing verklaard, dan gelden de ontwerplevensduur eisen in de RTD1007-2.
Indien een minimale ontwerplevensduur in het contact wordt opgenomen dient men goed te beseffen dat dit de ontwerpkeuzevrijheid aanzienlijk kan beperken.

In de EAD’s (voorheen ETAG032) zijn ontwerplevensduur categorieën (working life category) gedefinieerd. Op basis hiervan kan ook een relatieve kwalificatie worden toegepast.

Tabel: ontwerplevensduurcategorien EAD’s

Catergorie: 1 2 3 4
Ontwerplevensduur (jaar) 10 jaar 15 25 50
kwalificatie (relatief) + ++

 

O