7.5.3 Groot onderhoud

Strategie

De onderhoudsstrategie voor voegovergangen is normaal gesproken gebaseerd op Toestandsafhankelijk Onderhoud (TAO). Bij TAO wordt de achteruitgang van de conditie van de onderdelen in de gaten gehouden, op basis waarvan het onderhoud wordt ingepland. In de praktijk wordt echter steeds meer overgegaan op een mengvorm van Toestandsafhankelijk Onderhoud (TAO) en Gebruiksafhankelijk Onderhoud (GAO), vooral bij zeer intensief gebruikte infrastructuur. Vanwege de hoge eisen die gesteld worden aan beschikbaarheid is dan maar weinig tijd beschikbaar voor onderhoud. Gezien de gewenste lange levensduur van voegovergangen wordt geadviseerd de frequentie van groot onderhoud zoveel als veilig verantwoord gelijktijdig plaats te laten vinden met de uitvoering van onderhoud van aangrenzende wegen.

Voor veel voegovergangen geldt dat het specialistische producten zijn met specifieke aandachtspunten voor zowel klein als groot onderhoud. Op conceptniveau kunnen deze producten overeenkomstige aandachtspunten hebben zoals het raakvlak tussen wegen en voegovergangen en voegovergangbalken, maar er zijn ook unieke aandachtspunten per specifiek product waar de inzet van specialistische kennis nodig is voor het onderhoud. Voorbeelden zijn voegovergangen met geluidreducerende voorzieningen, de nieuwe generatie flexibele voegovergangen, verborgen voegovergangen en voegovergangen in grote bruggen zoals vinger- en lamellenvoegovergangen. Daarom wordt het van belang geacht de juiste bedrijven met kennis van zaken te betrekken bij het adviesproces en het uitvoeren van het onderhoud. Dat zijn veelal de bedrijven die de voegovergangen hebben geleverd en/of aangebracht. Soms is er binnen een wegvak sprake van verschillende voegovergangproducten, zelfs van verschillende leveranciers. Het advies is om onderhoud zoveel als mogelijk uit te voeren volgens de instructies van leveranciers in Beheer en Onderhoudsplannen, documentatie of andersoortige informatie.

 

Toelichting ‘herstel, modificatie, vervangen’

 

Herstel

Onder herstel wordt verstaan het op het gewenste niveau brengen van de conditie van voeg­overgangen door middel van noodzakelijke maatregelen voor het herstel van falende functies.
Groot onderhoud betreft in de regel herstel van falende functies en het op het gewenste niveau brengen van de conditie, mogelijk onder vervanging van vervangbare onderdelen. Het onderhoud wordt bij voorkeur gelijktijdig met groot onderhoud van aangrenzende wegverhardingen uitgevoerd. Herstel van lokale schade vindt daarbuiten plaats als falende functies leiden tot onveilige situaties, verkorting van de levensduur en gevolgschade aan aanpalende onderdelen.

 

Modificatie

Onder modificatie wordt verstaan het zo aanpassen (modificeren) van verouderde types dat ‘normaal’ onderhoud weer mogelijk is, een bijzondere vorm van herstel met niet originele onderdelen. Modificatie van voegovergangen betreft in de regel de oudere generatie Nosing Joints type 1.1 en Lamellenvoegovergangen voor voegbewegingen groter dan 100mm. zoals opgenomen in het ‘Rapport waterdichte rijbaanovergangen voor bruggen en viaducten’: https://www.pveno.nl/literatuur/page/7/

Uit oogpunt van kostenbesparing of voorkomen van sloopschade valt te overwegen om voeg­overgangen te modificeren in plaats van volledig te vervangen. In de jaren 90 zijn veelvuldig modificaties toegepast. Uit inspectierapporten blijkt dat veel van deze modificaties nog goed functioneren. Het modificeren zou in ieder geval altijd als onderhoudsoptie meegenomen moeten worden.

Voor nadere informatie over modificatie als onderhoudsoptie zie ook hoofdstuk 7.4.2 Herstel, modificeren of vervangen?

 

Vervangen

Vervanging is aan de orde wanneer het functioneren van de voegovergang voor de beoogde periode tot aan het volgende groot onderhoudsmoment, c.q. volgende vervanging van de aangrenzende asfaltverharding niet meer kan worden gewaar­borgd door middel van groot onderhoud, zoals in voor­gaande hoofdstukken beschreven. Daarnaast kan vervanging een praktische keuze in het proces zijn, bijvoorbeeld wanneer geluidsreductie een rol speelt door het ontstaan van bebouwing.

Voordat over wordt gegaan op vervanging dient een analyse plaats te vinden van de situatie en de daarin toepasbare typen voegovergang. Mogelijk moet er na een contractopname aanvullend onderzoek worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het bepalen van asfaltdiktes door middel van het boren van asfaltkernen en het bereikbaar maken en meten van de dilatatieruimte voor zover uitvoering hiervan niet mogelijk was bij de contractopname.

De toepassing van een nieuwe voegovergang is vast te stellen op basis van de ‘Rekentool verplaatsingen’ en de ‘Meerkeuzematrix voegovergangen’, beide beschikbaar op de website van het PVO. www.pveno.nl.

 

Groot onderhoud per familie en concept

In hoofdstuk 7.2.2 zijn per voegovergangfamilie visuele inspectiecriteria opgenomen. In de tabellen van de onderliggende hoofdstukken van hoofdstuk 7.4.3 zijn per voegovergangfamilie schadebeelden met mogelijke oorzaken, gevolgen, interventieniveaus, interventiemomenten en onderhoudsmaatregelen opgenomen. Navolgende hoofdstukken 7.5.3.2 t/m 7.5.3.7 omvatten per voegovergangconcept nadere informatie, zowel over het concept als over onderhoudsmaatregelen per concept. Kritische beschouwing in objectspecifieke situaties blijft echter altijd noodzakelijk!